Sinaxar 9 iulie

9 iulie 2008
    În aceasta luna, în ziua a noua, pomenirea
Sfântului Sfintitului Mucenic Pangratie, episcopul Tavromeniei
(Taormina), in Sicilia.
 
Pangratie    Sfantul Mucenic Pangratie, Episcopul Taorminei, s-a n?scut pe vremea când Mântuitorul Iisus Hristos tr?ia pe p?mânt. 
    P?rin?ii lui Pangratie erau din Antiohia. Auzind despre Iisus
Hristos, tat?l lui Pangratie l-a luat cu el pe fiul s?u ?i au mers s?-l
vad? cu ochii lor pe Marele Înv???tor în Ierusalim. Minunile ?i
înv???turile sfinte ale Mântuitorului l-au uimit pe tat?l lui Pangratie
?i a crezut c? Hristos c? este Fiul lui Dumnezeu. Astfel, s-a apropiat
de discipolii Lui, mai ales de Apostolul Petru. Atunci a avut ocazia ?i
tân?rul Pangratie s?-l cunoasc? pe Sfantul Apostol Petru. 
    Dup? În?l?area Mântuitorului, unul din apostoli a venit în Antiohia
?i i-a botezat pe p?rin?ii lui Pangratie ?i pe to?i cei din gospod?ria
lor. Dup? moartea p?rin?ilor, el a l?sat totul în urm? ?i s-a retras la
Pontus s? tr?iasc? într-o pe?ter?, petrecându-?i zilele în rug?ciune ?i
medita?ie. Sfantul Apostol Petru l-a vizitat pe Pangratie la Pontus, pe
când trecea prin acele p?r?i. Odat? l-a luat cu el în Sicilia unde se
afla pe atunci Sf. Apostol Pavel. Împreun?, cei doi sfin?i apostoli
l-au numit pe Pangratie Episcop al Taorminei. 
    Sfantul Pangratie a lucrat cu zel la iluminarea cre?tin? a oamenilor.
Într-o singur? lun? el a construit o biseric? unde-?i oficia sfintele
slujbe. Num?rul credincio?ilor a crescut sim?itor, aproape to?i din
Taormina ?i din ora?ele învecinate devenind cre?tini. 
    Sfantul Pangratie ?i-a p?storit turma timp de mai mul?i ani. În acest
timp, p?gânii complotau împotriva lui ?i g?sind un prilej potrivit de
a-l ataca, ace?tia l-au omorât cu pietre. Astfel, Sfantul Pangratie a murit
ca mucenic. Sfintele moa?te ale sfântului se afl? la Roma în biserica
ce-i poart? numele. 
 
    Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Sfintitului Mucenic Chiril, episcopul Gortinei.
    Mucenicul Chiril, Episcopul Gortinei, a fost episcop în Insula Creta
timp de 50 de ani. Dup? cum arat? istoricii, acesta a suferit sub
Împ?ratul Decius (249-251) sau Maximian (284-305).
    Adus la judecat? în fa?a unui guvernator Lucius, i s-a cerut s?
jertfeasc? la idoli dar sfântul p?rinte ?i-a ap?rat cu t?rie credin?a,
renun?ând s? împlineasc? porunca cea distrug?toare de suflete.
Guvernatorul l-a condamnat pe Sf. Chiril s? fie ars dar fl?c?rile nu
l-au atins. V?zând minunea, mul?i p?g?ni au crezut în Hristos, în
frunte cu Lucius, care a sl?vit pe Dumnezeul cre?tinilor ?i l-a
eliberat pe sfânt.
    Sfantul Chiril ?i-a continuat predicile ?i a întors pe mul?i p?gâni la
cre?tinism fiind, în acela?i timp mâhnit c? nu a suferit martiriu
pentru Hristos. Guvernatorul a fost informat despre bogata lui
activitate de convertire a necredincio?ilor, întorcându-i de la
întuneric la lumin? ?i a fost din nou condamnat, de aceast? dat? la
t?ierea capului cu sabia. Auzind sentin?a, sfântul s-a dus cu bucurie
s?-?i pun? capul pe butuc pentru ap?rarea Adev?rului ?i la vârsta de 84
de ani a murit de bun?voie sub sabie.
 
    Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintilor Mucenici Andrei si Prov, care prin foc s-au savârsit.

 
    Tot în aceasta zi, pomenirea icoanei Maicii Domnului din Koloch.
    Icoana Maicii Domnului din Koloch s-a manifestat
prima dat? în anul 1413 în timpul lui Vasile I, aflându-se la 15 verste
de ora?ul Mozhaisk, aproape de Koloch, din provincia Smolensk . Un ??ran
din sat, Luca, a fost cel care a g?sit icoana ?i a dus-o acas? la el,
unde avea pe cineva din familie paralizat. Dup? ce bolnavul s-a atins
cu credin?? de sfânta icoan? cu fruntea, s-a vindecat pe loc. Minunea
s-a r?spândit peste tot ?i îndat? s-a f?cut coad? de bolnavi la icoana
f?c?toare de minuni, primind ajutor de la Preasfânta Fecioar?. Luca a
dus icoana la Mozhaisk ?i de acolo la Moscova, l?sând-o în grija
Mitropolitului Fotie ?i al clerului capitalei. Ace?tia au f?cut
procesiune cu icoana pe str?zile Moscovei, vindecându-se mul?i bolnavi
de infirmit??ile lor. Mai târziu ace?tia au trimis înapoi icoana la
Mozhaisk.
    În locul unde a ap?rut icoana s-a construit o biseric? în cinstea
Maicii Domnului ?i icoana a r?mas în acea biseric?. Cu ajutorul lui
Luca ?i al altori ortodoc?i, Prin?ul Andrei Dimitrievich a construit
acolo o m?n?stire numit? Kolochsk sau Mozhaisk.
 
    Tot în aceasta zi, pomenirea icoanei Maicii Domnului Panachrana din acasa .ro/ acasa .ro/cipru” title=”cipru”>cipru ” title=”cipru”>Cipru .
    Icoana Maicii Domnului din Cipru apar?ine stilului
Panachrana. Aici Maica Domnului este pictat? ?ezând pe tron cu Pruncul
Sfânt în bra?e, cu câte un înger de ambele p?r?i.

    Sfânta icoan? a f?cut prima minune în anul 392 pe insula Cipru, la mormântul Dreptului Laz?r ?i este p?strat? într-o m?n?stire de-acolo.    

    La Catedrala Adormirii
Maicii Domnului din Moscova ?i în Biserica  Nikolo-Golutvin din satul
Stromyn, dioceza Moscovei, se g?sesc replici faimoase ale acestei
icoane. 
    În s?pt?mâna triumfului ortodoxiei, în Sinaxarul Grecesc exist?
informa?ii despre o anumit? icoan?, care poate fi chiar aceast? icoan?
din Cipru. Se spune c? în insula Cipru un arab trecea pe lâng? o
biseric? dedicat? Preasfintei Fecioare. Ca s?-?i manifeste ura fa?? de
cre?tinism, acesta a tras o s?geat? într-una din icoanele Maicii
Domnului care se aflau afar? la poart?. S?geata a lovit genunchiul
Fecioarei din care a început s? curg? sânge. Îngrozindu-se, arabul s-a
urcat pe cal ?i a gonit spre cas? dar a c?zut mort înainte s? poat?
ajunge. A?a a pl?tit pentru fapta sa blasfemiatoare.
    Zilele în care se cinste?te Icoana din Cipru sunt Lunea Sfântului Duh
?i 20 aprilie. Unele copii ale icoanei se numesc "Cur??itoarea",
"Cu?itul" ?i "?oimul." Cea numit? ?oimul a primit aceast? denumire
datorit? felului în care a fost descoperit?. Se spune c? un conduc?tor
cre?tin din Cipru era la vân?toare cu ?oimul s?u dresat care a r?mas
prins într-un tufi? urm?rind alt? pas?re. B?rbatul a dat ordin s? se
taie tufi?ul ca s?-?i poat? salva ?oimul. F?când aceasta, servitorii
s?i au eliberat ?oimul ?i au descoperit Icoana Maicii Domnului din
Cipru. În acel loc conduc?torul a cl?dit o m?n?stire. Icoana din Cipru
"Cur??itoarea" era faimoas? pentru puterea sa vindec?toare de boli ale
ochilor. Icoana "Stromyn" a devenit cunoscut? în 1841. O fat? de 18 ani
din Stromyn, un sat nu departe de Moscova, era pe moarte din cauza unei
boli grele. În vis i-a ap?rut Icoana din Cipru stând în fa?a u?ii
bisericii ?i o voce îi spunea: "Ia-m? în casa ta ?i roag? preotul s?
fac? o molift? cu sfin?irea apei ?i te vei vindeca". Bolnava a fost
dus? la biseric? ?i în scurt timp au descoperit icoana. Ea a f?cut
întocmai cum I-a spus Maica Domnului ?i îndat? s-a întremat atât încât
a avut putere s? duc? singur? icoana înpoi în biseric?. La scurt timp
fata s-a vindecat complet. Icoana din Cipru "Stromyn" a continuat s?
fac? minuni de vindecare despre care preotul bisericii îl informa pe
Mitropolitul Filaret al Moscovei.
 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!  

 
 

Sinaxar 23 iunie

23 iunie 2008
   

În aceast? lun?, în ziua a dou?zeci ?i treia, pomenirea Sfintei Muceni?e Agripina Romana.

Agripina mucenita
    Aceast?
sfânt? era n?scut? ?i crescut? în vestita cetate a Romei. ?i de mic? da
miros inimilor credincio?ilor ca un trandafir într-o gradin?, ?i gonea
stric?ciunea patimilor, pentru ca împodobindu-?i sufletul cu fecioria
?i cu b?rb??ia, ?i f?cându-se mireasa lui Dumnezeu, a alergat cu
îndr?znire ?i cu vitejie la mucenicie, dându-se pe sine la multe
chinuri pentru iubirea ?i dragostea lui Hristos, Mirele s?u.

Dup? aceea fiind b?tut? cu toiege la trup, a zdrobit
prin b?t?ile ei oasele p?gân?t??ii, ?i fiind dezbr?cat? de haine, a
mustrat ?i a def?imat goliciunea vr?jma?ului. ?i legând-o cu leg?turi
?i punând-o la munci, ?i de înger fiind dezlegat?, a dezlegat toat?
credin?a cea rea. Drept aceea în acele chinuri ?i-a dat sufletul la
Dumnezeu. Iar acestea a p?timit sfânta în timpul împ?r??iei lui
Valerian (253-259).

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfintelor Vasa, Paula ?i Agatonica, care au dus moa?tele sfintei Agripina de la Roma în Sicilia .

Iar sfintele Vasa, Paula ?i Agatonica, luând pe ascuns
trupul sfintei din cetatea Romei ?i trecând din loc în loc, ?i f?când
îndelung? c?l?torie pe mare, au sosit la eparhia Siciliei, ?i l-au pus
acolo. ?i îndat? s-a izb?vit Sicilia de întunecoasa r?utate a
demonilor, iar agarenii încercând s? fure cet??uia bisericii ei, ?i-au
g?sit pieirea des?vâr?it?. ?i de atunci pân? ast?zi se cur??? lepro?ii,
mergând acolo cu credin??, ?i orice boal? trece cu rug?ciunea ei.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor Mucenici Aristocleu preotul, Dimitrian diaconul ?i Atanasie anagnostul.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Eustohie preotul ?i cei împreun? cu el, Gaie nepotul s?u, ?i
fiii s?i Lolia (Lulo), Prov ?i Urban (secolul al IV-lea).

Gaie
    Sfântul Eustohie era preot al idolilor ora?ului Ousade,
condus de guvernatorul Agrippa în vremea lui Maximian (285-305). În
fa?a spectacolului mul?imilor de Mucenici Cre?tini care se d?deau spre
moarte pentru Mântuitorul ?i care înf?ptuiau numeroase minuni, el
respinse iluzia idolilor ?i, prezentându-se la Eudoxie, Arhiepisocopul
Antiohiei, fu botezat ?i apoi ordonat preot. Reg?sindu-?i cei trei
copii: Lolia, Prov si Urban precum ?i pe nepotul s?u Gaie, într-un sat
din Lycaonia, Lystra, Eustohie îi înv??? Credin?a în Iisus Hristos ?i
îi botez?, precum ?i pe toate celelalte rude ale sale. Continuând pe
cale, a fost arestat de p?gâni ?i condus în fa?a guvernatorului. Cum îl
m?rturisea f?r? fric? pe Mântuitor, guvernatorul porunci s? fie sfâ?iat
de la coaste pân? pe ?olduri. Apoi, împreun? cu ucenicii s?i, fu
încredin?at lui Agrippin, guvernatorul de Ancira, dar nici unul nu se
lep?d? de Hristos ca s?-?i scape via?a. C?l?ii îi luar? atunci cu for?a
pe Sfânta Lolia si pe fratele s?u Urban, îi a?ezar? fa?? în fa?? ?i le
sfâ?iar? obrajii. Gaie se gr?bi s? le recupereze sângele în mâinile
sale, pentru a se unge ca ?i cu un Sfânt Balsam . El fu prins cu
brutalitate si biciuit pe spate si pe pântece. În timp ce tinerii
sufereau astfel chinurile, Sfântul Eustohie era decapitat . La câteva
zile, Gaie si cei trei copii ai lui Eustohie au fost lega?i de o roat?
mare de bronz ?i pu?i pe j?ratec. Cum harul dumnezeiesc a stins
fl?c?rile, atunci ei au fost tun?i si le-au fost b?tute cuie în cap,
dup? care c?l?ii t?iar? sânii lui Lolia si Prov iar pe Urban îl lovir?
cu s?bii de lemn cu care se antrenau solda?ii. Cum merituo?ii copii
continuau s? î?i m?rturiseasc? credin?a, mai puternic? decât moartea ?i
decât chinurile, ei au fost decapita?i, p?trunzând înving?tori în
curtea cereasc?.

 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!  

Sinaxar 22 iunie

22 iunie 2008

    În aceast? lun?, în ziua a dou?zeci ?i doua, pomenirea Sfântului Sfin?itului Mucenic Eusebie, episcopul Samosatelor (+ 380).
    Acesta
a tr?it în zilele împ?ratului Constantie, fiul lui Constantin cel mare,
?i era râvnitor fierbinte al drept-sl?vitoarei credin?e, ?i avea atâta
vitejie a sufletului, ?i atâta def?ima lucrurile acestea trec?toare, ?i
se nevoia ca s? se sporeasc? dreapta credin?? ?i Ortodoxia, m?car c?
împ?ratul avea gând împotriv?, fiindc? era arian; pentru aceasta atunci
când îl înfrico?a ?i îl însp?imânta Constantie c?-i va t?ia mâna
dreapt?, de nu va scoate alegerea cea f?cuta de marele Meletie, care
era la dânsul, el a întins amândou? mâinile, primind cu bucurie mai
degrab? t?ierea lor, decât s? dea alegerea cea cerut?. Pe acest
preacuvios p?rinte al nostru, în urma lui Constantie ?i a lui Iulian,
c?zând Valens în boala relei credin?e ariene, l-a scos din scaunul s?u
?i l-a osândit s? fie izgonit la apa Dun?rii. Dar dup? moartea lui
Valens s-a întors sfântul la Samosata, episcopia sa, care se afla în
Siria, aproape de râul Eufratului, în Mitropolia Edesei. Apoi dup?
multe lupte ?i biruin?e ce f?cuse în acelea?i lupte, ?i-a aflat
sfâr?itul mucenicesc, c? aruncând o femeie f?c?toare de rele ?i arian?,
cu o c?r?mid?, de sus de pe un acoperi?, lovi pe sfântul în cap, pe
care înc? mai înainte de a muri, sfântul a iertat-o, urmând St?pânului
s?u ?i întâiului Mucenic ?tefan. Deci se face soborul ?i praznicul lui
în biserica Sfântului Ioan Botez?torul, aproape de cea a Adrianilor.

    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor Mucenici Zinon ?i Zinas, sluga lui (+ 304).

Zinon mucenicul    Ace?tia
erau din Filadelfia Arabiei, care din vechi se numea Eman. Zinon se
afla osta? cu rânduial?, având pe Zinas slug?, ?i aflând pe Maxim
guvernatorul c? jertfea idolilor, s-au declarat ?i s-au ar?tat cine
sunt; pentru care Zinon a fost b?tut cu vine de bou, iar el stând
aproape de jertfelnic, lovindu-l cu piciorul, l-a r?sturnat. Pentru
aceasta a fost cumplit chinuit, apoi fiind b?gat în temni??, i s-au pus
picioarele în butuc, unde intrând Zinas ?i fericind ?i s?rutând
leg?turile lui, a fost închis ?i el din porunca guvernatorului. Dup?
aceea au fost sco?i iar??i la întrebare, ?i nevrând a se lep?da de
Hristos, au fost supu?i la nenum?rate ?i felurite chinuri, iar la urm?
li s-au t?iat capetele cu sabia. ?i se face praznicul lor, în sfânta
mucenicie a Sf. Gheorghe la Chiparisie.

    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Mucenic Pombian, care în mare fiind aruncat s-a s?vâr?it.

    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Mucenic Galation, care în mare fiind aruncat s-a s?vâr?it.

Iuliana mucenita    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfintei Mucenice Iuliani (Iuliana) ?i Satornin fiul ei, care prin foc s-au s?vâr?it.
    Sfânta Iuliana a fost aruncat? în foc împreun? cu copilul ei pentru vina de a fi fost cre?tin?.

 
 
 
 
 
 
 
 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Paulin, episcop de Nola (Italia – regiunea Campania, provincia Napoli).
    Sfântul
nostru P?rinte Paulin s-a n?scut la Bordeaux, în jurul anului 353,
într-o familie din înalta aristocra?ie roman?, proprietar? de terenuri
întinse în Galia, în Campania ?i în Spania. A primit o educa?ie
rafinat? în anturajul lui Ausonius, cel mai mare orator al acelei vremi
?i a excelat atât de mult în arta poetic? încât este cinstit drept unul
dintre cei mai mari poe?i ai cre?tin?t??ii latine. Abia ajunsese la
vârsta adult? c? i-au ?i fost încredin?ate înalte sarcini politice:
deveni membru al Senatului, primi demnitatea de consul ?i chiar sarcina
de guvernator al Campaniei (380). Instalat pentru ceva timp în Spania
cu afaceri, s-a c?s?torit cu bogata matroan? Therasia, apoi reveni s?
se stabileasc? pe p?mânturile regiunii Acquitaine, împ?r?indu-?i timpul
între administrarea afacerilor sale si activit??ile literare.
Întâlnirea cu Sfântul Victriciu de la Rouen (cf. 7 august) ?i cu Sfântul Martin de la Tours (cf. 11 noiembrie),
care îl vindec? de o boal? la ochi, precum ?i un pelerinaj la mormântul
Sfântului Felix la Nola, în Campania, dar mai ales influen?a salutar? a
lui Delfin, Episcop al ora?ului Bordeaux, îl f? cur ? s? con?tientizeze
z?d?rnicia vie?ii sale mondene ?i s? se îndrepte c?tre Dumnezeu.
Botezat de Cr?ciun în anul 389 de c?tre Delfin, începu de îndat? s?
duc? o via?? ascetic? ?i s? se îndep?rteze de bunurile acestei lumi.
    Instalat
în Spania timp de patru ani, a fost hirotonit preot împotriva voin?ei
sale, la Barcelona, în urma presiunilor poporului care îi admira
virtu?ile (393). În timpul acestei ?ederi, pierderea fiului s?u
nou-n?scut îi spori ?i mai adânc credin?a ?i renun?area sa la lume ?i
începu s? î?i vând? averea pentru a câ?tiga bunurile cere?ti. "Cu
ajutorul bog??iilor mele, scrie el, am cump?rat dreptul de a-mi purta
crucea ; cu toate bunurile mele p?mânte?ti am pl?tit n?dejdea cerului ;
c?ci n?dejdea ?i credin?a valoreaz? mai mult decât bog??iile trupului".
Apoi, întorcându-se în Aquitaine, î?i eliber? sclavii, d?du s?racilor
recoltele din hambare iar banii ob?inu?i din vânzarea p?mânturilor ?i
caselor sale îi folosi pentru a r?scump?ra prizonieri ?i a-i ajuta pe
cei nevoia?i. De acolo se duse la Milano unde îl întâlni pe Sfântul
Ambrozie (cf. 7 decembrie),
pe care îl considera ca un p?rinte spiritual, apoi la Roma, unde
admira?ia pe care mul?i i-o purtau pentru încre?tinarea lui atrase
invidie din partea unor înalte fe?e preo?e?ti, însu?i Papa primindu-l
cu r?ceala. Iar dintre membrii aristocra?iei, cei r?ma?i p?gâni îi
considerau aceast? via?? în poc?in?? drept o extravagan??, repro?ând
lui Paulin faptul de a fi lipsit Statul de serviciile sale. În timp ce
Sfântul era criticat de to?i oamenii epocii, el era l?udat de oamenii
lui Dumnezeu : Sfântul Martin spunea despre el c? era aproape singurul
om din lume care s? pun? în aplicare toate preceptele evanghelice, iar
Sfântul Ieronim îi scrise pentru a-i da sfaturi despre via?a ascetic?.
    Sfântul
Paulin se retrase atunci la Nola, unde organiz? o comunitate de asce?i,
pe lâng? ospiciul pe care îl construise pentru pelerinii s?raci cu
ocazia primului s?u pelerinaj. So?ia sa, cu care de când se convertise
tr?ia ca frate ?i sor?, se instal? în apropiere, ajutându-l în toate
actele sale de milostenie. Lep?dat de toate bunurile sale, purta un
ciliciu de poc?in?? din p?r de c?mil?, mânca la c?derea serii o bucat?
de pâine cu ierburi ?i legume într-un vas de lut, dedându-se cu
punctualitate rug?ciunilor ?i imnurilor, fie noapte fie zi. În fiecare
an, de 14 ianuarie, mul?imi de pelerini veneau acolo pentru a cinsti
s?rb?toarea Sfântului Felix în marea bazilic? pe care Paulin o
construise, cu un loc destinat botezurilor ?i cu numeroase cl?diri
pentru g?zduire. Dar renumele omului lui Dumnezeu atr?gea ?i el tot
atâ?ia vizitatori, aristocra?i evlavio?i sau asce?i, precum Sfânta
Melania cea B?trân? ?i apoi nepoata sa Sfânta Melania cea Tân?r?. De?i
retras ?i ducând o via?? de poc?in??, Paulin nu î?i abandon?
activitatea poetic? ?i continu? s? între?in? o vast? coresponden?? cu
marii oameni ai Bisericii din acea vreme : printre al?ii Sfântul
Augustin, Sfântul Ambrozie ?i Sfântul Sulpiciu Sever, precum ?i cu
înalte personalit??i din Galia ?i de la Roma c?rora le insufla
virtu?ile Evangheliei.
    În anul
409 fu numit Episcop de Nola ?i î?i îndeplini misiunea într-o perioad?
deosebit de tulburat?. În anul urm?tor, dup? cucerirea Romei, barbarii
intrar? în Nola ?i îl arestar? pe Sfântul Episcop care, înt?rit
printr-o viziune a Sfântului Felix, îi înfrunt? cu mult curaj. În
închisoare el în?l?? aceast? rug?ciune : "Doamne, s? nu fiu chinuit
nici pentru aurul nici pentru argin?ii mei, c?ci Tu ?tii unde sunt
toate bunurile mele". Se spune c? s-ar fi dat chiar sclav barbarilor
pentru a r?scump?ra pe t?n?rul fiu al unei v?duve s?rmane. Rezumând
activitatea sa de p?stor de oameni, biograful s?u scrie : "Nu încerc?
s? impun? fric?, ci se sili s? se fac ? iubit de toat? lumea. Cum
insultele de care avea parte îl l?sau indiferent, nimic nu putea s? îl
mânieze. Nu separa niciodat? mila de dreptate iar dac? era obligat s?
pedepseasc?, o f?cea asemeni unui tat? care educ?. Via?a sa era un
model de oper? de binefacere iar felul s?u de a-i primi era pentru cei
încerca?i u?urare. Nu era nimeni dintre cei dep?rta?i de el care s?
nu-?i doreasca s? se apropie de dânsul ?i nimeni nu tr?ia fericirea de
a vorbi cu el f?r? s? î?i doreasc? s? nu se mai despart? niciodat? de
el". În?i?i împ?ra?ii aveau o atât de mare considera?ie pentru el încât
îl convocar? la un Sinod ?inut la Ravenna , pentru ca el sa decid? între
cei doi pretenden?i la succesiunea Papei Zosima (419).
    Venind
zilele din urm? ale preafericitului, pe când suferea de o boal? grav?,
Sfin?ii Ianuarie si Martin i se ar?tar? pentru a-i anun?a apropiata sa
izb?vire. Sluji Dumnezeiasca Liturghie, pe un altar ridicat lâng? patul
s?u, împreun? cu doi Episcopi ce veniser? sa-l viziteze ?i chem? la
Sfânta Împ?rt??anie pe to?i peniten?ii pe care îi îndep?rtase de la ea
apoi adres? o rug?ciune fierbinte lui Dumnezeu, cu mâinile ridicate
spre cer. Datorit? unei sume de bani aduse în mod providen?ial de un
preot, el ramburs? datoria pe care o contractase pentru a face haine
s?racilor apoi, dup? ce ?i-a luat r?mas bun de la fe?ele biserice?ti
rostind ur?ri de pace, î?i d?du sufletul în mâinile Domnului, în
noaptea de 22 iunie 431. Sfintele sale moa?te se odihnesc ast?zi în
Catedrala de la Nola.

      EV 1; Evr 11,33 – 12,2; Mt 10,32-35,37-38 & 19,27-30, S?pt. a 2-a dup? Rusalii: Glas 8, Apostol 2, Matei 2

 
    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin! 

 
 

Sinaxar 13 iunie

13 iunie 2008

    În aceast? lun?, în ziua a treisprezecea pomenirea Sfintei Muceni?e Achilina.
 
Sfanta Mucenita Achilina       Aceasta
a tr?it în zilele împ?ratului Diocle?ian, ?i era din Vivlos, cetate a
Palestinei, fiica unui mare ?i str?lucit b?rbat, anume Eutolmie. ?i
fiind botezat? de Eutalie episcopul, ?i ajungând în vârsta de 15 ani,
tr?gea ?i întorcea spre credin?a în Hristos pe fetele cele ce erau de
vârsta ei ?i crescute împreun? cu dânsa, ?i le înv??a s? se fereasc? de
idoli. Dar a fost pârât? la guvernatorul Ulosian de un oarecare
Nicodim. ?i fiind adus? la întrebare, a m?rturisit numele lui Hristos.
?i pentru aceea a fost b?tut? ?i p?truns? prin urechi cu ?epi de fier
arse, atâta cât i-a dat ?i sângele pe nari, ?i i s-a încins tot capul
de arsur?; dup? aceea t?indu-i-se capul, s-a mutat c?tre Domnul.

?i se face pomenirea ei în sfânta sa mucenicie ce se afl? aproape de târgul ce este lâng? zid.

 
     Tot în aceast? zi, pomenirea Cuviosului Iacov, cel ce prin în?el?ciune s-a închinat lui anticrist, adic? diavolului.

     Acest
fericit Iacov, fiindc? a iubit pe Hristos, a urât lumea, ?i a p?r?sit
toat? averea sa, f?r? a întrebuin?a ceva din aceasta. Îns? dup?
acestea, prin lucrarea urâtorului de om, diavolul, atâta s-a mândrit,
încât a îndr?znit ?i zicea: "Cine altul ?tie mai bine decât mine
mântuirea mea?" Pentru aceasta a întrebuin?at multe ?i mari nevoin?e,
îns? f?r? întrebare de cei socotitori, dup? cum înva?? dumnezeie?tii
p?rin?i. Ci cu îns??i voia ?i bun? pl?cerea sa, pentru aceasta a ?i
fost în?elat de c?tre diavolul, c?ci venind la dânsul un înger viclean,
adic? un demon, pref?cut în chip de înger al luminii, i-a zis:
"Cur??e?te-?i chilia ta, ?i s? aprinzi candele ?i f?clii, ?i s? o afumi
cu miruri ?i t?mâieri, bine împodobindu-te pe tine însu?i, pentru ca,
pl?cându-i nevoin?a ta, Hristos vine în noaptea aceasta pentru ca s?-?i
dea multe daruri". Iar nepriceputul Iacov, prin mândrie fiind în?elat,
a f?cut toate acestea. ?i a?a a venit la el anticrist cu m?rire ?i
n?lucire mult?, la miezul nop?ii. Iar Iacov deschizând u?a chiliei sale
s-a închinat lui; iar diavolul lovind pe Iacov în frunte, dup?
dumnezeiasc? iconomie, n-a stat, ci s-a întors înapoi ?i a fugit. A
doua zi, diminea?a, Iacov plângând a mers la un b?trân; iar b?trânul
mai înainte de a auzi de la Iacov vreun cuvânt, a zis c?tre el: "Fugi
de aicea, c?ci ai fost batjocorit de satana". Deci dup? ce Iacov a
plâns de ajuns ?i s-a sf?râmat cu inima, atunci b?trânul certându-l
mult ?i sf?tuindu-l, l-a trimis la via?a de ob?te, iar el ascultând, a
mers la ob?te ?i a slujit la buc?t?rie ?apte ani, cu mult? smerenie ?i
ascultare; dup? aceea a ?ezut singur în chilie al?i ?apte ani, lucrând
lucrul mâinilor cu m?sur?, ?i p?zind canonul dat cu mult? scump?tate.
?i a?a înv??ând calea lui Dumnezeu cea f?r? am?gire, cu mult?
deslu?ire, s-a f?cut f?c?tor de minuni prea ales; ?i a?a ?i-a s?vâr?it
via?a sa, mutându-se c?tre Domnul.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Preacuviosului P?rintelui nostru Trifilie, episcopul Lencusiei, în Cipru .
   

Preacuviosul Trifilie, episcopul Lencusiei in CipruSfântul
Trifilie, Episcopul Leukosiei, s-a n?scut la Constantinopol ?i a
studiat în Beirut – Liban . Era foarte inteligent ?i literat, cu toate
acestea ?i-a ales ca îndrum?tor un om f?r? educa?ie dar de o sfin?enie
rar?, ?i anume pe Sf. Spiridon al Trimitundei (pr?znuit în 12
decembrie).
    În vremea aceea, împ?ratul Constantin
al II-lea (337-340) a c?zut grav bolnav ?i nefiind doctor care s?-l
poat? ajuta, s-a întors la Dumnezeu pentru ajutor. În vis i-a ap?rut un
înger care-l îndruma spre un grup de ierarhi, dintre care i-a ar?tat pe
doi, spunând c? numai prin ei se va putea vindeca.
    Împ?ratul a dat imediat un edict prin care îi chema pe episcopi la
adunare, printre ei fiind ?i Sf. Spiridon, care împreun? cu discipolul
s?u, Sf. Trifilie s-au prezentat în fa?a împ?ratului. Bolnavul i-a
recunoscut îndat? pe cei prin care avea s? se vindece dup? cum i-a
ar?tat îngerul. S-a închinat în fa?a lor ?i i-a rugat s? se roage
pentru s?n?tatea lui. Atunci Sf. Spiridon a pus mâna pe capul
împ?ratului ?i dup? ce s-a rugat acesta s-a îns?n?to?it.
    Sf. Trifilie a fost impresionat de via?a frumoas? de la palat, de
figura impun?toare a împ?ratului ?i de toate frumuse?ile de-acolo,
încât Sf. Spiridon l-a întrebat "De ce te minunezi?" Crezi c? toate
acestea îl fac pe împ?rat mai drept în fa?a lui Dumnezeu?" To?i
ace?tia, împ?ratul împreun? cu demnitarii vor sta în fa?a scaunului de
judecat? al lui Dumnezeu cu cei mai s?raci laolalt?. Omul trebuie s?
caute binecuvântarea ?i slava cereasc?."
    La scurt timp, Sf. Trifilie a fost însc?unat Episcop al Leukosiei în
Cipru ?i îl vizita deseori pe Sf. Spiridon. Odat?, au trecut împreun?
pe lâng? ni?te vii ?i o gr?din? foarte frumoase ?i pline de rod, numite
Parimnos. Sf. Trifilie a fost din nou atras de aceste p?mânturi ?i ar
fi dorit s? le exploreze mai îndeaproape. Sf. Spiridon, citindu-i
gândurile l-a întrebat de ce î?i dore?te lucruri lume?ti ?i efemere
când omul ar trebui s?-?i adune comori în cer ?i pentru aceasta s? se
nevoiasc?. Astfel, prin rug?ciunile mentorului s?u, Sf. Trifilie a mers
pe calea des?vâr?irii sale spirituale, dobândind mil?, inim? curat?,
credin?? dreapt? ?i nu în cele din urm? iubire, pe lâng? alte virtu?i.
    La un sinod al episcopilor care a avut loc în Cipru, p?rin?ii l-au
rugat pe Sf. Trifilie s? le vorbeasc?, cunoscut? fiind erudi?ia ?i
cultura acestuia. Alegând ca subiect vindecarea sl?b?nogului de c?tre
Mântuitorul Hristos (Marcu 2:11), în loc de "p?tu?" a?a cum ap?rea în
sfânta scriptur?, a spus "pat". Foarte nemul?umit de aceast? omisiune a
Sfântului Trifilie, Sf. Spiridon i s-a adresat dur, spunându-i: "Te
crezi mai vrednic decât Cel care a spus "p?tu?" încât s? te ru?inezi de
cuvintele Lui ?, ie?ind hot?rât din biseric?. Astfel, Sf. Trifilie a
primit o lec?ie de umilin??, ca s? nu mai fie niciodat? mândru de
erudi?ia sa. Sf. Trifilie ?i-a condus mai departe turma cu pricepere ?i
din mo?tenirea r?mas? de la mama sa, acesta a construit m?n?stirea de
la Leukosia. Sfântul a plecat la ceruri la o vârst? foarte înaintat?,
prin anul 370.

Pelerinul rus Egumenul Daniel a v?zut sfintele moa?te ale Sf. Trifilie în Cipru, la începutul sec. al XII-lea.

Tot în aceast? zi, pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Ana ?i cu fiul ei Ioan.

Sfânta
Ana ?i fiul ei, Sf. Ioan, au tr?it în secolul al IX-lea. Ana era fiica
diaconului bisericii Vlaherne din Constantinopol. Dup? moartea so?ului
ei, sfânta ?i-a luat straie b?rb?te?ti, schimbându-?i numele în
Eftimie. Împreun? cu fiul ei, Sf. Ioan, s-au nevoit în ascez? într-una
din m?n?stirile din Bitinia, lâng? Olimp.

Sf. Ana a murit la Constantinopol în anul 826. Ea mai este pr?znuit? ?i în 29 octombrie.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Antipatru, episcopul Vostrilor, care cu pace s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Evloghie, patriarhul Antiohiei, care cu pace s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor zece mii de Mucenici, care de sabie s-au s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Mucenic Diodor cel din Emesa, care s-a s?vâr?it r?stignit.

 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin! 


Sinaxar 12 iunie

12 iunie 2008
    În aceast? lun?, în ziua a dou?sprezecea, pomenirea Preacuviosului P?rintelui nostru Onufrie egipteanul.

Onufrie
    Acest
cuvios Onufrie era din Egipt, petrecând via?a de ob?te, în pustia
numit? Ermupol a Tiveilor. ?i auzind de via?a pustniceasc? a lui Ilie
?i a lui Ioan înaintemerg?torul, a ie?it din ob?te ?i a locuit în
pustiu, nev?zând om nicidecum timp de 60 de ani. Pe acesta l-a aflat
marele Pafnutie, când a mers în pustiul cel mai din?untru, ca s? ia
binecuvântare de la sfin?ii b?rba?i. C?ci umblând Pafnutie 17 zile, ?i
sosind la locul acela unde era sfântul Onufrie ?i mergând la dânsul l-a
rugat s?-i spun? numele ?i toat? petrecerea vie?ii sale.

Pentru
aceasta, Pafnutie, cunoscând toate acestea din îns??i gura aceluia, a
povestit mai pe urma monahilor celor ce se pustniceau, nu numai despre
acest dumnezeiesc Onufrie, ci ?i de al?i cuvio?i pe care i-a aflat
umblând în pustie. Fiindc? s-a mutat Preacuviosul Onufrie c?tre Domnul,
atunci când se afla acolo Pafnutie, care ?i-a rupt rasa în dou?: cu o
jum?tate a acoperit sfintele moa?te ale Preacuviosului Onufrie (c? era
gol, fiind acoperit numai cu p?rul s?u cel alb) iar cealalt? jum?tate
de ras? a oprit-o ca s? se acopere pe sine. Deci a îngropat Pafnutie
sfintele lui moa?te în locul acela, ?i îndat? a c?zut coliba sfântului
?i s-a uscat finicul ce era acolo s?dit, ?i a secat ?i apa. Se face
soborul lui în sfânta sa cas? de rug?ciune, ce este în M?n?stirea
Sfântului Alipie.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Preacuviosului P?rintelui nostru Petru, cel ce în Sfântul Munte al Athosului s-a pustnicit.
  

Petru atonitulAcest
fericit se afla cinstit cu lumeasc? vrednicie, ?i luptându-se în r?zboi
cu agarenii a fost biruit ?i fiind prins viu, a fost b?gat în temni?a
din Samara, ferecat fiind cu grele lan?uri ?i cu c?tu?e. Iar de acolo
peste n?dejde sc?pând prin mijlocirea Sf. Nicolae f?c?torul de minuni,
tot prin pov??uirea acestuia s-a dus la Roma, unde îmbr?cat fiind cu
schima îngereasc?, de c?tre papa cel de atunci, s-a rugat lui Dumnezeu
cu st?ruin??, ca s? fie pov??uit spre oarecare loc lini?tit, ca s?
petreac? acolo restul vie?ii sale în lini?te des?vâr?it? precum se ?i
f?g?duise Domnului. A?adar într-una din nop?i, a v?zut fericitul pe
Preacurata N?sc?toare de Dumnezeu ?i pe dumnezeiescul Nicolae, în urma
ei, ?i rugând-o zicea: "Unde porunce?ti, St?pân?, ca s?-?i petreac?
robul t?u Petru restul vie?ii, precum s-a f?g?duit?" Iar ap?r?toarea
lumii a r?spuns: "În muntele Athosului am pl?cerea s? r?mân? el, c?ci
pe el l-am ales spre mo?tenirea mea ?i pe cei ce scap? la el îi voi
ocroti". De?teptându-se cuviosul, a m?rturisit darurile cele mari ale
Maicii lui Dumnezeu ?i ale adev?ratului ei rob Nicolae. Pentru care s-a
?i dus la Sfântul Munte al Athosului, ?i cercetând toate cele de acolo,
?i aflând o pe?ter? întunecoas? plin? de târâtoare otr?vite, cu
rug?ciunea pe toate le-a izgonit de acolo, ?i a petrecut dup? aceea în
acea pe?ter?, ca un f?r? de trup, neavând nimic cu sine, în afar? de
trupul s?u ?i hainele cu care era îmbr?cat, dar cu vremea ?i acestea
tocindu-se, petrecea gol. Hrana sa din început erau ierburile care
odr?sleau în preajma pe?terii ?i ghinda. Mai pe urm? îns?, prin
ajutorul N?sc?toarei de Dumnezeu, s-a învrednicit de hrana cereasc?, ce
i se aducea de înger la 40 de zile. Deci în aceast? netrupeasc?
petrecere vie?uind fericitul pe p?mânt 53 de ani, ?i multe ispite
suferind de la urâtorul binelui, satana, ?i deci toate mai presus
ar?tându-se cu puterea lui Dumnezeu, s-a mutat c?tre El. Pe care l-a
aflat un oarecare vân?tor, viu înc? ?i aproape de sfâr?it fiind. ?i
fiind pov??uit de Dumnezeu, a luat cinstitele sale moa?te ?i le-a adus
la M?n?stirea numit? a lui Climent, ?i acolo a a?ezat aceast? comoar?.
Iar de acolo le-au luat ni?te monahi în vremea nop?ii, ?i urcându-se
într-o corabie, plutind s-au pogorât la un oarecare sat în preajma
Traclei, numit Ficomon, ?i acolo a r?mas aceast? mare ?i necheltuit?
comoar?, fiind bine primit? ?i cinstit? ?i de episcop ?i de popor, ?i
izvoare de minuni pururea izvorând celor ce cu credin?? se apropie de
ea.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfintei Muceni?e Antonina.

Antonina din Niceea   Aceasta
a tr?it în cetatea Niceii din Bitinia, pe vremea împ?ra?ilor Diocle?ian
(284-305) ?i Maximian ?i a lui Priscilian guvernatorul. C?tre acest din
urm? a fost adus? pentru m?rturisirea în Hristos ?i b?tut? cu toiege
peste sâni ?i pus? în temni??. Apoi iar??i fiind scoas?, a fost
chinuit? în felurite chipuri: au ars-o cu foc, au pus-o pe o platform?
înro?it?, i-au g?urit palmele ?i t?lpile cu cuie înro?ite în foc. ?i
b?gat? iar??i la închisoare, a z?cut acolo dou? zile, r?u chinuindu-se.

Cu
toate acestea chinuri pe care le-a îndurat, sfânta nu s-a l?sat
zdrobit? duhovnice?te, m?rturisindu-L pe Hristos pân? în clipa mor?ii
sale.

?i apoi a fost scoas?, ?i iar??i
chinuit? în multe feluri, iar la urm? i s-a t?iat capul ?i a?a prin
mucenicie ?i-a primit cununa.

Dup? moarte trupul ei a fost aruncat în mare.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Ioan osta?ul.
 

    Tot în aceast? zi, pomenirea Preacuviosului Zinon. 
   

    Tot
în aceast? zi, pomenirea Preacuviosului Iulian, cel pr?znuit în
biserica Dagat (Daguta) din Constantinopol, care cu pace s-a s?vâr?it.
 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!

 


CINE-I DREPT INAINTEA LUI DUMNEZEU?

3 iunie 2008

        
 
    Demult, un om l-a întrebat pe un b?trân c?lug?r:

     – P?rinte, cine-i
drept înaintea lui Dumnezeu ? Am auzit povestindu-se despre o mare minune: un
om care putea s? zboare, s? se înal?e singur în v?zduh. Este acesta semn c?-i
drept înaintea lui Dumnezeu, asemenea sfin?ilor ?

     – Nu, fiule, nici
vorb?!

     – Dar am auzit
povestindu-se ?i despre un om ce putea s? mearg? pe ap?. Este acesta drept
înaintea lui Dumnezeu ?

     – Nici acesta ?

     – Dar atunci, cine
este drept ?

     – Este cel ce-?i
duce via?a lini?tit, în credin?? ?i în fric? de Dumnezeu. Dac? Dumnezeu ar fi
vrut ca noi s? zbur?m, atunci ne-ar fi dat aripi. Rostul nostru este de a fi
buni cre?tini. Pentru a fi sfânt nu trebuie s? te înal?i în v?zduh cu trupul;
doar sufletul s? ?i se înal?e spre cer prin rug?ciuni ?i fapte bune . Nici nu
trebuie s? mergi pe ape; dar sufletul t?u s? r?mân? mereu deasupra p?catelor ?i
s? nu se afunde în ele. Doar a?a, cu un suflet curat po?i avea o via?? curat?.
Doar a?a, te po?i chema bun cre?tin ?i po?i spera în mântuire. Cel cu inima
curat? se va cunoa?te, astfel, dup? via?a sa lini?tit? ?i dup? traiul cump?tat.
Acela este om drept ?i înaintea oamenilor, ?i înaintea lui Dumnezeu. 

 
“Îi cinstim pe sfin?i,

imitându-i.”

( Sfântul Ioan Gur? de Aur )

 


Sinaxar 3 iunie

3 iunie 2008

    În aceast? lun?, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Mucenic Luchilian
?i a celor împreun? cu el patru prunci: Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie
?i Paula fecioara ?i muceni?a.
Luchilian martir    Acest
Sfânt Luchilian a tr?it în zilele împ?ratului Aurelian, mai înainte
preot idolesc fiind, b?trân de vârst? ?i c?runt, locuind aproape de
cetatea Nicomidiei. Deci întorcându-se spre credin?a lui Hristos ?i
fiind adus înaintea comitelui Silvan, pentru ca s? se lepede de Hristos
?i s?-?i ?in? legea cea dintâi, a fost zdrobit la f?lci ?i b?tut cu
toiege, ?i spânzurat cu capul în jos. Dup? aceea a fost b?gat în
temni??, ?i a aflat acolo b?ga?i trei tineri pentru credin?a cea în
Hristos. Apoi iar??i a ie?it cu dân?ii înaintea comitelui ?i stând
nemi?cat în credin?a lui Hristos, a fost b?gat într-un cuptor ?i ars
împreun? cu tinerii aceia; dar pogorându-se ploaie de sus, a stins
focul ?i au ie?it s?n?to?i; ?i primind hot?rârea cea de pierzare
împreun? cu tinerii a fost adus în Bizan? din porunca comitelui. Deci
tinerilor le-au t?iat capetele, iar pe sfântul l-au spânzurat pe o
cruce ?i a?a ?i-a dat sufletul la Dumnezeu, fiind acolo de fa?? ?i
Sfânta fecioar? Paula, care pe cale avea grij? de r?nile lui.
Sf. Mucenita Paula    ?i
dac? s-au s?vâr?it sfin?ii, Sfânta Paula le-a luat moa?tele lor, ?i a
purtat grij? de ele pentru c? ea era credincioas? din mo?ii ei, ?i avea
?i slujba aceasta de a intra în temni??, s? slujeasc?, s? lecuiasc? ?i
s? hr?neasc? pe cei ce p?timeau pentru Hristos.     Deci fiind ?i ea prins?
a fost adus? c?tre comit ?i nevrând a jertfi idolilor, întâi au
dezbr?cat-o ?i au b?tut-o cu bice, dup? aceea cu toiege. ?i topindu-se
foarte la trup de nevoin?? ?i de durerea r?nilor, prin ar?tare de înger
s-a f?cut s?n?toas?, ?i lu? îndr?zneal? la mucenicie. Apoi iar??i
aducându-se înaintea comitelui, a fost din nou mult chinuit? în
felurite chipuri ?i primind hot?rârea cea de pierzare ?i sosind la
Bizan? dup? porunca comitelui, ?i mergând la locul unde se s?vâr?iser?
Sfântul Luchilian cu tinerii, i s-a t?iat capul, ?i a?a a luat cununa
muceniciei ?i se face praznicul lor în biserica preasfintei lor
mucenicii, ce este aproape de Arhanghelul Mihail la Oxia.
 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Cuviosului P?rintelui nostru Atanasie, f?c?torul de minuni.
   

Tot în aceast? zi, pomenirea Cuvioasei Ieria, care cu pace s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Cuviosului Papos, care cu pace s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea sfintei Clotilda, regina Francilor (sec. V-VI).
    Sfânta
Clotilda era fiica lui Chilperic, care împreun? cu cei doi fra?i ai s?i
st?pânea regatul Burgundiei, de la Jura la Durance. S-a n?scut prin
475, în vremea în care, dup? c?derea Imperiului Roman, popoarele
barbare (burgunzii, vizigo?ii, francii ?i alamanii) se b?teau pentru
a-?i împ?r?i Galia. Ortodox? dup? mam?, în timp ce to?i ceilal?i
suverani burgunzi erau p?rta?i ai arianismului, a trebuit s? se exileze
dup? ce unchiul s?u i-a omorât p?rin?ii ?i a tr?it pios la Geneva.
Tân?ra ?i frumoasa prin?es? fiind remarcat? de ambasadorii lui Clovis,
regele Francilor, acesta o ceru în c?s?torie, pentru a consfin?i
alian?a poporului s?u cu burgunzii (în jurul lui 492). Prin blânde?ea
?i exemplul felului s?u de a se purta plin de virtute, regina avea mare
trecere la Clovis, care accept? s? le fie botezat copilul bolnav, iar
acesta se vindec? prin rug?ciunile maicii sale. Dar Clovis continua s?
r?mân? surd la îndemnurile so?iei sale, pân? în ziua în care, trebuind
s? îi înfrunte pe alamani la Tolbiac, dincolo de Rin (496),
însp?imântat de superioritatea adversarului, se adres? "Dumnezeului lui
Clotilda" ?i îi promise s? accepte botezul dac? îl va ajuta s? ias?
înving?tor. Francii triumfar? iar regele î?i ?inu promisiunea ?i, dup?
ce a primit înv???tura catehezei de la Sfântul Vaast (pr?znuit la 6 februarie), a fost botezat în ziua de Cr?ciun a anului 496, de c?tre Sfântul Remi, episcop al ora?ului Reims (pr?znuit la 1 octombrie).
Botezul lui Clovis ?i al altor trei mii de nobili ?i solda?i franci
împreun? cu el, a deschis calea încre?tin?rii poporului s?u, menit s?
devin? o na?iune cre?tin? cu un viitor promi??tor.
Regina
Clotilda a continuat s? insufle suveranului mai mult? indulgen?? fa??
de du?manii s?i ?i respectul fa?? de institu?ia Bisericii. Datorit? ei
a fost construit? la Paris, capitala lor, o biserica închinat?
Sfin?ilor Apostoli (ast?zi Sfânta Genoveva), în care au fost îngropate
r?m??i?ele Sfintei Genoveva (pr?znuit? pe 3 ianuarie), pentru care Clotilda avea mare evlavie.
    La
moartea lui Clovis, regina, în vârst? de abia patruzeci de ani, se
retrase la Tours, pe lâng? biserica Sfântului Martin (pr?znuit la 11 noiembrie),
al c?rui cult de asemenea l-a încurajat. Ea î?i petrecu în fapte de
milostenie pl?cute lui Dumnezeu zilele r?mase. De?inând o mare avere,
î?i r?spândi binefacerile peste numeroase Biserici ?i M?n?stiri.
Sfântul Grigore de Tours scria despre ea : "Era considerat? în acea
vreme nu ca o regina ci ca o slujitoare direct? a lui Dumnezeu (…) Nu
se l?sa prad? nici puterii regatului fiilor s?i, nici bog??iilor, nici
ambi?iilor veacului acestuia, ci ajunse prin umilin?? la harul Duhului
Sfânt". A dat atât de mult încât la moartea sa – se spune – nu mai avea
nimic ce s? împart? altora.
    Crunt lovit? de pierderea fiului
s?u mai mare, Clodomir, în r?zboiul împotriva burgunzilor, ea îi lu? pe
cei trei copila?i ai acestuia la Tours. Când ceilal?i doi fii ai s?i,
Clotaire, ?i Childebert, îi cerur? s? îi trimit? pe orfani la Paris
pentru a fi pu?i pe tron, se supuse f?r? cea mai mic? b?nuial?, dar la
pu?in timp afl? cu groaz? c? fuseser? asasina?i de c?tre unchii lor,
unul singur dintre copii reu?ind s? se refugieze într-o m?n?stire. În
aceea?i perioad? î?i pierdu ?i fiica, pe care o d?duse în c?s?torie
crudului ?i violentului rege Amalaric al vizigo?ilor. Lipsit? astfel de
orice mângâiere p?mânteasc?, Clotilda î?i dedic? întreaga via??
cinstirii Sfântului Martin. Când cei doi fii ai s?i intrar? în r?zboi
unul împotriva celuilalt, în 534, ea alerg? în grab? la mormântul
Sfântului pentru a implora mijlocirea sa ?i o furtun? desp?r?i în chip
miraculos cele dou? armate, convingându-i pe cei doi fra?i s? se împace.
    Sim?indu-?i
sfâr?itul aproape, Sfânta Clotilda chem? lâng? ea pe Clotaire ?i
Childebert ?i îi sf?tui cu toata inima s? duc? o via?? în acord cu
milostenia cre?tineasc?, apoi, dup? ce le-a prezis evenimente ce aveau
s? urmeze, î?i d?du sufletul în pace Domnului, pe 3 iunie 545,
m?rturisind pe Sfânta Treime.
    Model al v?duvelor ?i
suveranelor cre?tine, Sfânta Clotilda a fost cinstit? ca fondatoare ?i
ocrotitoare a monarhiei franceze. Dup? cum spune o legend?, în urma
unei descoperiri f?cut? ei de un înger, ea l-a înarmat pe Clovis pentru
lupta cu un scut împodobit cu trei flori de crin – simbolul Sfintei
Treimi – care devenir? blazonul regilor Fran?ei.

 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!


CONFERINTA CU TEMA “ECUMENISM SI FANATISM”

2 iunie 2008
    ASOCIA?IA SFÂNTUL DANIIL SIHASTRUL V? INVIT? LA CONFERIN?A CU TEMA
“ECUMENISM ?I FANATISM”, LUNI, 3 IUNIE 2008, ORA 18.00, la SALA DALLES (lâng?
Libr?ria Dalles – lâng? Universitate)
    VOR VORBI:
* PR. MIHAI ANDREI – ALDEA
* DANION VASILE – teolog
* R?ZVAN CODRESCU – jurnalist
 

                 


TATAL NOSTRU

2 iunie 2008

                       
 
    Un om avea mai mul?i copii, dar era foarte sup?rat,
fiindc? fiii s?i se certau între ei, purtându-se cu r?utate. Azi a?a, mâine a?a
… într-un cuvânt, între fiii s?i era mereu neîn?elegere. Mare durere îi pricinuiau
tat?lui, care ar fi vrut s?-i vad? tr?ind în pace ?i în?elegere.

 

     Vre?i s? v? spun
cine sunt fra?ii ace?tia atât de cruzi unii cu ceilal?i ? Suntem noi, oamenii.
Noi, to?i oamenii, suntem fiii aceluia?i tat?: DUMNEZEU. Ne în?elegem noi, unii
cu ceilal?i ? Ne iubim aproapele a?a cum ar trebui s? o facem ? Nu-l doare pe
Dumnezeu când vede c? între oameni e atâta neîn?elegere, minciuni, ho?ii,
r?zboaie, p?cate de tot felul ?

 

     De ce ne-a f?cut
Dumnezeu ? Ne-a f?cut pentru a ne iubi unii pe al?ii, pentru ca fiecare s?
poarte grija celuilalt. ?i pentru fiecare bun cre?tin, pentru fiecare om care
tr?ie?te f?r? p?cate, în dragoste ?i în?elegere cu cei de al?turi, Dumnezeu se
bucur?, la fel cum se bucur? un tat? pentru copiii lui.

     Iubindu-ne unii pe
al?ii, c?utând binele celorlal?i mai mult decât pe al nostru, devenim mai buni
?i mai în?elep?i. Doar a?a ne apropiem, cu fiecare clip?, de Dumnezeu, de
dragostea ?i bun?tatea Lui. 

 
“S? v? iubi?i unii pe
al?ii, a?a cum v-am iubit Eu!”

( Sfânta Scriptur? )

 

 

 


Sinaxar 2 iunie

2 iunie 2008

    În aceast? lun?, în ziua a doua, pomenirea celui între Sfin?i P?rintele
nostru Nichifor M?rturisitorul, patriarhul Constantinopolului.
Nichifor    Acesta
a tr?it pe vremea împ?r??iei p?gânului împ?rat Constantin Copronim,
n?scut în împ?r?teasa cet??ilor, Constantinopolul, p?rin?ii lui erau de
bun neam ?i vesti?i, numindu-se Teodor ?i Evdochia. Acest Teodor a fost
isc?litor de c?r?ile împ?r?te?ti cele poruncitoare. ?i fiind el pârât
c? este închin?tor al dumnezeie?tilor icoane, a fost chinuit cu b?t?i,
?i trimis în izgonire la Milasa cu paz? cumplit?, ?i dup? aceea a fost
chemat, ?i nesupunându-se poruncilor împ?r?te?ti, iar??i a fost izgonit
la Niceea, ?i tr?ind acolo ?ase ani cu mult? nevoin??, ?i-a primit
sfâr?itul. Iar fiul s?u acesta, cinstitul Nichifor tocmai din na?tere a
fost înf??at cu cununile Ortodoxiei ?i crescut cu laptele dreptei
credin?e, ?i trecând vârsta prunciei ?i bine-înv??ând, a fost rânduit
în ceata scriitorilor. Dup? aceea, socotind c? toate sunt pleav? ?i
p?ianjeni, s-a dus din cetate ?i a mers la Propontida. ?i acolo singur
a fost dat c?tre Dumnezeu, petrecând cu multe trude ?i petrecere rea.
Deci întâmplându-se a se s?vâr?i marele arhiereu Tarasie, Nichifor
acesta a fost rugat de împ?rat s? ia scaunul Patriarhiei
Constantinopolului. Deci, peste pu?in? vreme r?posând împ?ratul numit
mai sus, ?i ajungând fiul s?u Stavrache mo?tenitor al împ?r??iei, a
c?rui via?? scurt? fiind, a primit sceptrul împ?r??iei Mihail cel
binecredincios. Deci, pe acesta pogorându-l din împ?r??ie Leon cel cu
nume de fiar?, ?i luând el împ?r??ia, a stat împotriva sfintelor
icoane, ?i asupra dreptei noastre credin?e. Îns? cu neputin?? este s?
spunem ?i s? scriem câte a zis cu îndr?zneal? c?tre p?gânul ?i
spurcatul acela cinstitul P?rintele nostru Nichifor. Iar urâtorul de
Dumnezeu, îndat? pogorându-l din scaun ?i izgonindu-l ?i b?gându-l în
temni??, a dat porunc? s? nu aib? nici o c?utare sau mângâiere de la
nimenea. ?i a?a a r?mas viteazul suflet chinuindu-se, pân? când acest
tic?los împ?rat ?i-a lep?dat sufletul, t?iat fiind ?i sf?râmat de ai
s?i în biserica cea din Far. Iar fericitul acesta, fiind sup?rat de
nevoi ?i de patimi rele în mul?i ani, ?i fiind aproape de 70 de ani,
?i-a dat sufletul s?u în mâinile lui Hristos Dumnezeu, petrecând nou?
ani în arhierie ?i 13 ani în surghiun. Deci, se s?vâr?e?te pomenirea
lui în cinstita biseric? a Sfin?ilor Apostoli, unde se afl? cinstitele
lui moa?te.
 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor 38 de Mucenici, care în baie fiind b?ga?i ?i pecetluindu-le u?a s-au s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfintei Maici care, împreun? cu trei sfin?i fii ai s?i, de sabie s-au s?vâr?it.

 
    Tot
în aceast? zi, pomenirea Sfântului Cuviosului Mucenic Erasm, cel ce a
locuit în Hermelia Ahridului ?i care cu pace s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfintilor 20.000 ce au crezut în Hristos prin Sfântul Erasm, care de sabie s-au s?vâr?it.

 
    Tot
în aceast? zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Dimitrie cel ce în
Filadelfia a m?rturisit la anul 1657, ?i care de sabie s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.
Sfântul Mucenic Ioan cel Nou din Suceava a tr?it în sec. al XIV-lea în ora?ul Trebizond. El era un comerciant,
credincios, evlavios ?i ferm în ortodoxia sa, fiind generos cu cei
nevoia?i.
    Odat?, aflându-se pe o corabie ocupându-se cu
comer?ul s?u, c?pitanul vasului, care nu era ortodox, a intrat în
conflict cu Ioan, discutând despre credin??. Nepl?cându-i cuvintele
sfântului, c?pitanul a hot?rât s? se r?zbune ?i s?-i fac? probleme
odat? ajun?i la Cetatea Alb?. Cât vasul a acostat la Cetatea Alb?,
c?pitanul s-a dus la conduc?torul ora?ului care era închin?tor la foc
?i i-a spus c? pe corabia sa se afl? un om înv??at care vrea s? devin?
?i el închin?tor la foc. Astfel, conduc?torul l-a chemat pe Ioan s? se
al?ture închin?torilor la idol ?i s? renun?e la credin?a sa.
Sfântul
s-a rugat în secret chemându-L în ajutor pe Cel Care a spus: "Iar când
v? vor duce ca s? v? predea, nu v? îngriji?i dinainte ce ve?i vorbi, ci
s? vorbi?i ceea ce se va da vou? în ceasul acela. C?ci nu voi sunte?i
cei care ve?i vorbi, ci Duhul Sfânt" (Marcu 13:11). Dumnezeu i-a dat
curaj ?i în?elepciune s? fac? fa?? celor necredincio?i ?i s?
m?rturiseasc? drept c? este cre?tin, dup? care a fost supus la b?t?i
crunte ?i trupul i-a fost sfâ?iat ?i carnea de pe el c?dea buc??i.
Sfântul mucenic a mul?umit lui Dumnezeu pentru c? l-a f?cut vrednic
s?-?i verse sângele pentru EL, cur??indu-l de p?cate.
P?gânii
l-au b?gat în lan?uri ?i l-au închis în închisoare pân? a doua zi. În
diminea?a urm?toare, conduc?torul ora?ului a ordonat s? fie adus din
nou la el ?i mucenicul s-a prezentat cu fa?a luminat? ?i bucuroas?.
Refuzând cu curaj s? se lepede de Hristos ?i numindu-l pe guvernator
unealt? a lui satana, mucenicul a fost b?tut cu bâte pân? când toate
cele din?untrul s?u au ie?it la vedere.
    Mul?imea adunat?
n-a putut suporta spectacolul macabru ?i l-a huiduit pe guvernator
pentru torturarea unui om f?r? ap?rare. Apoi, oprind b?taia,
guvernatorul a dat ordin ca mucenicul s? fie legat de coada unui cal
s?lbatic ?i s? fie tras de picioare pe str?zile ora?ului. În special
locuitorii cartierului iudeu ?i-au b?tut joc de el ?i au aruncat cu
pietre. În cele din urm?, cineva a luat o sabie ?i i-a t?iat capul
martirului.
    Trupul sfântului ?i capul t?iat au z?cut
acolo pân? seara ?i nici un cre?tin nu a avut curajul s?-l ridice.
Noaptea a ap?rut deasupra lui un stâlp de lumin? ?i o mul?ime de lumini
aprinse. Trei oameni care aveau lumini cântau psalmi ?i înmiresmau
trupul sfântului. Unul dintre iudei, crezând c? sunt cre?tini care au
venit dup? trupul mucenicului a luat un arc ?i a vrut s? trag? în ei
dar puterea lui Dumnezeu l-a oprit ?i l-a împietrit.
    Diminea?a,
viziunea a disp?rut dar arca?ul a r?mas pe loc împietrit. Abia dup? ce
a m?rturisit ce i s-a întâmplat din voia lui Dumnezeu, a fost eliberat
de leg?turile invizibile. Când a auzit guvernatorul a dat permisiune s?
se îngroape trupul mucenicului în biserica ora?ului. Acestea s-au
întâmplat între anii 1330 ?i 1340. Unii spun c? martiriul s-a s?vâr?it
în alt? perioad?, de exemplu Sf. Nicodim de la Sfântul Munte vorbe?te
de anul 1642, în timp ce al?ii spun c? ar fi 1492.
    C?pitanul
care l-a tr?dat pe Sf. Ioan s-a c?it de faptele sale ?i s-a hot?rât în
secret s? fure moa?tele ?i s? le duc? în ?ara lui. Îns? sfântul i-a
ap?rut în vis preotului bisericii ?i l-a în?tiin?at de aceasta.  Dup?
70 de ani, moa?tele Sfântului Ioan cel Nou au fost mutate la Suceava
capitala Moldo-Vlahiei ?i a?ezate în biserica catedralei.
 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin! 


Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X