Sinaxar 6 august

6 august 2008

    În aceasta lun?, în ziua a ?asea, Schimbarea la Fa?? a Domnului Dumnezeului ?i Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
 

                 

 
    La
?ase zile dup? ce a spus ucenicilor S?i : "Sunt unii din cei ce stau
aici care nu vor gusta moartea pân? ce nu vor vedea Împ?r??ia lui
Dumnezeu venind întru putere" (Matei 16, 28 ; Marcu 9, 1), Iisus îi lu?
pe Apostolii S?i prefera?i : Petru, Iacov ?i Ioan ; ducându-i deoparte,
urc? pe un munte înalt – muntele Taborului în Galileea – ca s? se
roage. Se cuvenea într-adev?r ca cei care aveau s? asiste la suferin?a
Sa la Ghetsimani ?i care aveau s? fie martorii cei mai importan?i ai
Patimilor Sale, s? fie preg?ti?i pentru aceast? încercare prin
priveli?tea sl?virii Sale: Petru, pentru c? tocmai î?i m?rturisise
credin?a în dumnezeirea Sa ; Iacov, c?ci a fost primul care a murit
pentru Hristos ; ?i Ioan care m?rturisi din experien?a sa slava
dumnezeiasc?, f?când s? r?sune ca "fiu al tunetului" teologia
Cuvântului întrupat.
   

El îi urc? pe munte, ca simbol al în?l??rii spirituale
care, din virtute în virtute, duce la dragoste, virtute suprem? care
deschide calea contempl?rii dumnezeie?ti. Aceast? în?l?are era de fapt
esen?a întregii vie?i a Domnului care, fiind îve?mântat cu sl?biciunea
noastr?, ne-a deschis drumul c?tre Tat?l, înv??ându-ne c? isihia
(lini?tirea) este mama rug?ciunii, iar rug?ciunea este cea care arat?
c?tre noi slava lui Dumnezeu.

     "?i pe când se ruga, deodat?, fa?a Sa deveni o alta, Se
schimba ?i sclipi ca soarele, în timp ce hainele sale devenir?
str?lucitoare, de un alb scânteietor, cum nu poate în?lbi pe p?mânt
în?lbitorul" (Marcu 9, 3). Cuvântul lui Dumnezeu întrupat î?i ar?ta
astfel str?lucirea natural? a slavei dumnezeie?ti, pe care o avea în El
însu?i ?i pe care o p?strase dup? Întruparea Sa, dar care r?mânea
ascuns? sub acoper?mântul trupului. Înc? de la z?mislirea Sa în
pântecele Fecioarei, într-adev?r, dumnezeirea S-a unit cu natura
trupeasc? iar slava divin? a devenit, în mod ipostatic, slava trupului
asumat. Ceea ce Hristos le ar?ta Apostolilor S?i în vârful muntelui nu
era deci o priveli?te nou?, ci manifestarea str?lucit? în El a
îndumnezeirii naturii omene?ti – inclusiv trupul – ?i a unirii Sale cu
splendoarea dumnezeiasc?.

     Spre deosebire de fa?a lui Moise care str?lucise de o
slav? venit? din afara dup? revela?ia din Muntele Sinai (cf. Exod 34,
29), fa?a lui Hristos ap?ru pe muntele Taborului ca un izvor de lumin?,
izvor al vie?ii dumnezeie?ti f?cut? accesibil? omului ?i care se
r?spândea ?i pe "ve?mintele" Sale, adic? asupra lumii din afar? dar ?i
pe lucrurile f?cute de activitatea ?i civiliza?ia omeneasc?.
   

"El s-a schimbat la Fa??, ne confirm? Sfântul Ioan
Damaschin, nu asumând ceea ce El nu era ci ar?tându-le Apostolilor S?i
ceea ce El era, deschizându-le ochii ?i, din orbi cum erau, f?cându-i
v?z?tori" (Sfântul Ioan Damaschin, Predic? la Schimbarea la Fa??, 12 -
PG 96, 564). Hristos deschise ochii Apostolilor S?i iar ace?tia, cu o
privire transfigurat? de puterea Duhului Sfânt, v?zur? lumina
dumnezeiasc? indisociabil unit? cu trupul Sau. Fur? deci ei în?i?i
schimba?i la fa?? ?i primir? prin rug?ciune puterea de a vedea ?i
cunoaste schimbarea survenit? în natura noastr? datorate unirii sale cu
Cuvântul (Sf. Grigore Palama).

     "Precum soarele pentru cele ale sim?urilor, a?a este
Dumnezeu pentru cele ale sufletului" (Sf. Grigore Teologul), de aceea
autorii Evangheliilor spun c? fa?a Dumnezeului-Om, care este "lumina
cea adev?rat? Care lumineaz? pe tot omul care vine în lume" (Ioan 1,
9), sclipea ca soarele. Dar aceast? lumin? era în fapt incomparabil
superioar? oric?rei lumini a sim?urilor ?i, incapabili s? îi mai
suporte str?lucirea inaccesibil?, Apostolii c?zur? la p?mânt.

     Lumina nematerial?, necreat? ?i situat? în afara
timpului, aceasta era Împ?r??ia lui Dumnezeu venit întru puterea
Duhului Sfânt, dup? cum Domnul promisese Apostolilor S?i. Întrev?zut?
atunci pentru o clip?, aceast? lumin? va deveni mo?tenirea ve?nic? a
ale?ilor în Împ?r??ie, când Hristos va veni din nou, str?lucind în
toata scânteierea slavei Sale. Va reveni înv?luit în lumina, în aceast?
lumin? care a str?lucit în Tabor ?i care a ?â?nit din mormânt în ziua
Învierii Sale, ?i care, r?spândindu-se asupra sufletului ?i trupului
celor ale?i, îi va face s? str?luceasc? ?i pe ei "precum soarele" (cf.
Matei 13:43).

     "Dumnezeu este lumin?, iar vederea Sa este lumin?"
(Sfântul Simeon Noul Teolog, Discurs Etic V, 276). Asemeni Apostolilor
în vârful Taborului, numero?i Sfin?i au fost martorii acestei revel?ri
a lui Dumnezeu în lumin?. Totu?i lumina nu este pentru ei doar un
subiect de contempla?ie, ci ?i harul îndumnezeitor care le permite sa
"vad?" pe Dumnezeu, astfel încât se confirm? cuvintele Psalmistului :
"întru lumina Ta vom vedea lumin?" (Psalmii 35:10).

    În mijlocul acestei sl?vite priveli?ti se ar?tar? -
al?turi de Domnul – Moise ?i Ilie, doi mari profe?i din Vechiul
Testament, reprezentând respectiv Legea ?i Proorocii, care îl
m?rturiseau ca st?pân al celor vii ?i al celor mor?i (Moise a murit
înainte de a intra în P?mântul F?g?duin?ei iar Ilie a fost dus într-un
loc tainic f?r? s? cunoasc? moartea). ?i vorbeau cu El, în lumina,
despre Exodul pe care avea s? îl înf?ptuiasc? la Ierusalim, adic?
Patimile Sale, c?ci prin Patimi ?i prin Cruce aceast? sl?vire trebuia
s? fie dat? oamenilor.  

    Ie?i?i afar? din ei în?i?i, r?pi?i în contemplarea
luminii dumnezeie?ti, Apostolii erau cople?i?i ca de un somn ?i
"ne?tiind ce zice, Petru îi spuse lui Iisus : St?pâne, ce bine ar fi s?
r?mânem aici; dac? vrei vom face trei corturi : unul pentru tine, unul
pentru Moise si unul pentru Ilie". Întorcându-?i apostolul de la
aceasta dorin?a prea omeneasc?, ce consta în a se mul?umi de bucuria
p?mânteasc? a luminii, Domnul le arat? atunci un "cort" mai bun ?i un
l?ca? cu mult mai înalt pentru a s?l??lui în el slava Sa. Un nor
luminos veni s? îi acopere cu umbra Sa, iar glasul Tat?lui Se f?cu
auzit în mijlocul acestui nor, m?rturisind pe Domnul : "Acesta este
Fiul Meu prea-iubit, în care am bine-pl?cut; asculta?i de El". Acest
nor era harul Duhului înfierii ?i, la fel ca ?i la Botezul S?u în
Iordan, glasul Tat?lui m?rturisea pe Fiul ?i ar?ta c? cele trei
entit??i ale Sfintei Treimi, întotdeauna unite, particip? la Mântuirea
omului. 

    Lumina lui Dumnezeu, care permisese mai întâi
Apostolilor s? îl "vad?" pe Hristos, îi ridic? la o stare superioar?
viziunii ?i cuno?tin?ei omene?ti cînd ea str?luci mai puternic. Ie?i?i
în afar? de tot ce este vizibil ?i chiar din ei în?i?i, ei p?trunser?
atunci în întunericul supra-luminos, în care Dumnezeu petrece (Psalmii
17:12) ?i "închizând u?a sim?urilor lor", ei primir? revela?ia Tainei
Treimii, care este mai presus de orice afirma?ie ?i de orice t?g?duire
(Teologia mistic? a Sfântului Dionisie Areopagitul a fost aplicat?
Tainei Schimb?rii la Fa?? în principal de c?tre Sf. Grigore Palama).
   

Înc? insuficient preg?ti?i revela?iei unor asemenea
taine, c?ci nu trecuser? înc? prin încercarea Crucii, Apostolii se
însp?imântar? cumplit. Dar când î?i ridicar? capetele, îl vazur? pe
Iisus, singur, redevenit ca mai înainte, Care se apropie de ei ?i îi
lini?ti. Apoi, coborând din munte, El le ceru s? nu vorbeasc? nim?nui
de cele ce v?zuser?, pân? când Fiul Omului nu se va scula din mor?i.

     S?rb?toarea Schimb?rii la Fa?? este deci prin excelen??
aceea a îndumnezeirii naturii noastre omene?ti ?i a particip?rii
trupului nostru trec?tor la bunurile ve?nice, care sunt mai presus de
fire. Înainte chiar de a îndeplini Mântuirea noastr? prin Patimile
Sale, Mântuitorul arat? atunci c?scopul venirii Sale în lume era tocmai
s? aduc? pe tot omul la contempla?ia slavei Sale dumnezeie?ti. Din
acest motiv s?rb?toarea Schimb?rii la Fa?? i-a atras în mod deosebit pe
c?lug?ri, care ?i-au închinat întreaga via?? c?ut?rii acestei lumini.

     Numeroase M?n?stiri au fost închinate acestei
S?rb?tori, mai ales dup? controversa isihast? din secolul XIV, despre
natura luminii din Tabor ?i despre contempla?ie. De notat de asemenea
c?, dup? o tradi?ie care circula pe vremea iconoclasmului, prima
Icoan?, scris? de în?i?i Apostolii, a fost aceea a Schimb?rii la Fa??.
E vorba desigur mai pu?in de un fapt istoric cât de o interpretare
simbolic?, prezentând leg?tura intim? între?inut? de tradi?ia Bisericii
între arta Icoanei ?i aceast? S?rb?toare a vederii lui Hristos întru
slav?.

 
    A C?ruia este slava ?i puterea în veci. Amin.


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X