Sinaxar 9 iulie

9 iulie 2008
    În aceasta luna, în ziua a noua, pomenirea
Sfântului Sfintitului Mucenic Pangratie, episcopul Tavromeniei
(Taormina), in Sicilia.
 
Pangratie    Sfantul Mucenic Pangratie, Episcopul Taorminei, s-a n?scut pe vremea când Mântuitorul Iisus Hristos tr?ia pe p?mânt. 
    P?rin?ii lui Pangratie erau din Antiohia. Auzind despre Iisus
Hristos, tat?l lui Pangratie l-a luat cu el pe fiul s?u ?i au mers s?-l
vad? cu ochii lor pe Marele Înv???tor în Ierusalim. Minunile ?i
înv???turile sfinte ale Mântuitorului l-au uimit pe tat?l lui Pangratie
?i a crezut c? Hristos c? este Fiul lui Dumnezeu. Astfel, s-a apropiat
de discipolii Lui, mai ales de Apostolul Petru. Atunci a avut ocazia ?i
tân?rul Pangratie s?-l cunoasc? pe Sfantul Apostol Petru. 
    Dup? În?l?area Mântuitorului, unul din apostoli a venit în Antiohia
?i i-a botezat pe p?rin?ii lui Pangratie ?i pe to?i cei din gospod?ria
lor. Dup? moartea p?rin?ilor, el a l?sat totul în urm? ?i s-a retras la
Pontus s? tr?iasc? într-o pe?ter?, petrecându-?i zilele în rug?ciune ?i
medita?ie. Sfantul Apostol Petru l-a vizitat pe Pangratie la Pontus, pe
când trecea prin acele p?r?i. Odat? l-a luat cu el în Sicilia unde se
afla pe atunci Sf. Apostol Pavel. Împreun?, cei doi sfin?i apostoli
l-au numit pe Pangratie Episcop al Taorminei. 
    Sfantul Pangratie a lucrat cu zel la iluminarea cre?tin? a oamenilor.
Într-o singur? lun? el a construit o biseric? unde-?i oficia sfintele
slujbe. Num?rul credincio?ilor a crescut sim?itor, aproape to?i din
Taormina ?i din ora?ele învecinate devenind cre?tini. 
    Sfantul Pangratie ?i-a p?storit turma timp de mai mul?i ani. În acest
timp, p?gânii complotau împotriva lui ?i g?sind un prilej potrivit de
a-l ataca, ace?tia l-au omorât cu pietre. Astfel, Sfantul Pangratie a murit
ca mucenic. Sfintele moa?te ale sfântului se afl? la Roma în biserica
ce-i poart? numele. 
 
    Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Sfintitului Mucenic Chiril, episcopul Gortinei.
    Mucenicul Chiril, Episcopul Gortinei, a fost episcop în Insula Creta
timp de 50 de ani. Dup? cum arat? istoricii, acesta a suferit sub
Împ?ratul Decius (249-251) sau Maximian (284-305).
    Adus la judecat? în fa?a unui guvernator Lucius, i s-a cerut s?
jertfeasc? la idoli dar sfântul p?rinte ?i-a ap?rat cu t?rie credin?a,
renun?ând s? împlineasc? porunca cea distrug?toare de suflete.
Guvernatorul l-a condamnat pe Sf. Chiril s? fie ars dar fl?c?rile nu
l-au atins. V?zând minunea, mul?i p?g?ni au crezut în Hristos, în
frunte cu Lucius, care a sl?vit pe Dumnezeul cre?tinilor ?i l-a
eliberat pe sfânt.
    Sfantul Chiril ?i-a continuat predicile ?i a întors pe mul?i p?gâni la
cre?tinism fiind, în acela?i timp mâhnit c? nu a suferit martiriu
pentru Hristos. Guvernatorul a fost informat despre bogata lui
activitate de convertire a necredincio?ilor, întorcându-i de la
întuneric la lumin? ?i a fost din nou condamnat, de aceast? dat? la
t?ierea capului cu sabia. Auzind sentin?a, sfântul s-a dus cu bucurie
s?-?i pun? capul pe butuc pentru ap?rarea Adev?rului ?i la vârsta de 84
de ani a murit de bun?voie sub sabie.
 
    Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintilor Mucenici Andrei si Prov, care prin foc s-au savârsit.

 
    Tot în aceasta zi, pomenirea icoanei Maicii Domnului din Koloch.
    Icoana Maicii Domnului din Koloch s-a manifestat
prima dat? în anul 1413 în timpul lui Vasile I, aflându-se la 15 verste
de ora?ul Mozhaisk, aproape de Koloch, din provincia Smolensk . Un ??ran
din sat, Luca, a fost cel care a g?sit icoana ?i a dus-o acas? la el,
unde avea pe cineva din familie paralizat. Dup? ce bolnavul s-a atins
cu credin?? de sfânta icoan? cu fruntea, s-a vindecat pe loc. Minunea
s-a r?spândit peste tot ?i îndat? s-a f?cut coad? de bolnavi la icoana
f?c?toare de minuni, primind ajutor de la Preasfânta Fecioar?. Luca a
dus icoana la Mozhaisk ?i de acolo la Moscova, l?sând-o în grija
Mitropolitului Fotie ?i al clerului capitalei. Ace?tia au f?cut
procesiune cu icoana pe str?zile Moscovei, vindecându-se mul?i bolnavi
de infirmit??ile lor. Mai târziu ace?tia au trimis înapoi icoana la
Mozhaisk.
    În locul unde a ap?rut icoana s-a construit o biseric? în cinstea
Maicii Domnului ?i icoana a r?mas în acea biseric?. Cu ajutorul lui
Luca ?i al altori ortodoc?i, Prin?ul Andrei Dimitrievich a construit
acolo o m?n?stire numit? Kolochsk sau Mozhaisk.
 
    Tot în aceasta zi, pomenirea icoanei Maicii Domnului Panachrana din acasa .ro/ acasa .ro/cipru” title=”cipru”>cipru ” title=”cipru”>Cipru .
    Icoana Maicii Domnului din Cipru apar?ine stilului
Panachrana. Aici Maica Domnului este pictat? ?ezând pe tron cu Pruncul
Sfânt în bra?e, cu câte un înger de ambele p?r?i.

    Sfânta icoan? a f?cut prima minune în anul 392 pe insula Cipru, la mormântul Dreptului Laz?r ?i este p?strat? într-o m?n?stire de-acolo.    

    La Catedrala Adormirii
Maicii Domnului din Moscova ?i în Biserica  Nikolo-Golutvin din satul
Stromyn, dioceza Moscovei, se g?sesc replici faimoase ale acestei
icoane. 
    În s?pt?mâna triumfului ortodoxiei, în Sinaxarul Grecesc exist?
informa?ii despre o anumit? icoan?, care poate fi chiar aceast? icoan?
din Cipru. Se spune c? în insula Cipru un arab trecea pe lâng? o
biseric? dedicat? Preasfintei Fecioare. Ca s?-?i manifeste ura fa?? de
cre?tinism, acesta a tras o s?geat? într-una din icoanele Maicii
Domnului care se aflau afar? la poart?. S?geata a lovit genunchiul
Fecioarei din care a început s? curg? sânge. Îngrozindu-se, arabul s-a
urcat pe cal ?i a gonit spre cas? dar a c?zut mort înainte s? poat?
ajunge. A?a a pl?tit pentru fapta sa blasfemiatoare.
    Zilele în care se cinste?te Icoana din Cipru sunt Lunea Sfântului Duh
?i 20 aprilie. Unele copii ale icoanei se numesc "Cur??itoarea",
"Cu?itul" ?i "?oimul." Cea numit? ?oimul a primit aceast? denumire
datorit? felului în care a fost descoperit?. Se spune c? un conduc?tor
cre?tin din Cipru era la vân?toare cu ?oimul s?u dresat care a r?mas
prins într-un tufi? urm?rind alt? pas?re. B?rbatul a dat ordin s? se
taie tufi?ul ca s?-?i poat? salva ?oimul. F?când aceasta, servitorii
s?i au eliberat ?oimul ?i au descoperit Icoana Maicii Domnului din
Cipru. În acel loc conduc?torul a cl?dit o m?n?stire. Icoana din Cipru
"Cur??itoarea" era faimoas? pentru puterea sa vindec?toare de boli ale
ochilor. Icoana "Stromyn" a devenit cunoscut? în 1841. O fat? de 18 ani
din Stromyn, un sat nu departe de Moscova, era pe moarte din cauza unei
boli grele. În vis i-a ap?rut Icoana din Cipru stând în fa?a u?ii
bisericii ?i o voce îi spunea: "Ia-m? în casa ta ?i roag? preotul s?
fac? o molift? cu sfin?irea apei ?i te vei vindeca". Bolnava a fost
dus? la biseric? ?i în scurt timp au descoperit icoana. Ea a f?cut
întocmai cum I-a spus Maica Domnului ?i îndat? s-a întremat atât încât
a avut putere s? duc? singur? icoana înpoi în biseric?. La scurt timp
fata s-a vindecat complet. Icoana din Cipru "Stromyn" a continuat s?
fac? minuni de vindecare despre care preotul bisericii îl informa pe
Mitropolitul Filaret al Moscovei.
 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!  

 
 


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X