Sinaxar 23 iunie

23 iunie 2008
   

În aceast? lun?, în ziua a dou?zeci ?i treia, pomenirea Sfintei Muceni?e Agripina Romana.

Agripina mucenita
    Aceast?
sfânt? era n?scut? ?i crescut? în vestita cetate a Romei. ?i de mic? da
miros inimilor credincio?ilor ca un trandafir într-o gradin?, ?i gonea
stric?ciunea patimilor, pentru ca împodobindu-?i sufletul cu fecioria
?i cu b?rb??ia, ?i f?cându-se mireasa lui Dumnezeu, a alergat cu
îndr?znire ?i cu vitejie la mucenicie, dându-se pe sine la multe
chinuri pentru iubirea ?i dragostea lui Hristos, Mirele s?u.

Dup? aceea fiind b?tut? cu toiege la trup, a zdrobit
prin b?t?ile ei oasele p?gân?t??ii, ?i fiind dezbr?cat? de haine, a
mustrat ?i a def?imat goliciunea vr?jma?ului. ?i legând-o cu leg?turi
?i punând-o la munci, ?i de înger fiind dezlegat?, a dezlegat toat?
credin?a cea rea. Drept aceea în acele chinuri ?i-a dat sufletul la
Dumnezeu. Iar acestea a p?timit sfânta în timpul împ?r??iei lui
Valerian (253-259).

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfintelor Vasa, Paula ?i Agatonica, care au dus moa?tele sfintei Agripina de la Roma în Sicilia .

Iar sfintele Vasa, Paula ?i Agatonica, luând pe ascuns
trupul sfintei din cetatea Romei ?i trecând din loc în loc, ?i f?când
îndelung? c?l?torie pe mare, au sosit la eparhia Siciliei, ?i l-au pus
acolo. ?i îndat? s-a izb?vit Sicilia de întunecoasa r?utate a
demonilor, iar agarenii încercând s? fure cet??uia bisericii ei, ?i-au
g?sit pieirea des?vâr?it?. ?i de atunci pân? ast?zi se cur??? lepro?ii,
mergând acolo cu credin??, ?i orice boal? trece cu rug?ciunea ei.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor Mucenici Aristocleu preotul, Dimitrian diaconul ?i Atanasie anagnostul.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Eustohie preotul ?i cei împreun? cu el, Gaie nepotul s?u, ?i
fiii s?i Lolia (Lulo), Prov ?i Urban (secolul al IV-lea).

Gaie
    Sfântul Eustohie era preot al idolilor ora?ului Ousade,
condus de guvernatorul Agrippa în vremea lui Maximian (285-305). În
fa?a spectacolului mul?imilor de Mucenici Cre?tini care se d?deau spre
moarte pentru Mântuitorul ?i care înf?ptuiau numeroase minuni, el
respinse iluzia idolilor ?i, prezentându-se la Eudoxie, Arhiepisocopul
Antiohiei, fu botezat ?i apoi ordonat preot. Reg?sindu-?i cei trei
copii: Lolia, Prov si Urban precum ?i pe nepotul s?u Gaie, într-un sat
din Lycaonia, Lystra, Eustohie îi înv??? Credin?a în Iisus Hristos ?i
îi botez?, precum ?i pe toate celelalte rude ale sale. Continuând pe
cale, a fost arestat de p?gâni ?i condus în fa?a guvernatorului. Cum îl
m?rturisea f?r? fric? pe Mântuitor, guvernatorul porunci s? fie sfâ?iat
de la coaste pân? pe ?olduri. Apoi, împreun? cu ucenicii s?i, fu
încredin?at lui Agrippin, guvernatorul de Ancira, dar nici unul nu se
lep?d? de Hristos ca s?-?i scape via?a. C?l?ii îi luar? atunci cu for?a
pe Sfânta Lolia si pe fratele s?u Urban, îi a?ezar? fa?? în fa?? ?i le
sfâ?iar? obrajii. Gaie se gr?bi s? le recupereze sângele în mâinile
sale, pentru a se unge ca ?i cu un Sfânt Balsam . El fu prins cu
brutalitate si biciuit pe spate si pe pântece. În timp ce tinerii
sufereau astfel chinurile, Sfântul Eustohie era decapitat . La câteva
zile, Gaie si cei trei copii ai lui Eustohie au fost lega?i de o roat?
mare de bronz ?i pu?i pe j?ratec. Cum harul dumnezeiesc a stins
fl?c?rile, atunci ei au fost tun?i si le-au fost b?tute cuie în cap,
dup? care c?l?ii t?iar? sânii lui Lolia si Prov iar pe Urban îl lovir?
cu s?bii de lemn cu care se antrenau solda?ii. Cum merituo?ii copii
continuau s? î?i m?rturiseasc? credin?a, mai puternic? decât moartea ?i
decât chinurile, ei au fost decapita?i, p?trunzând înving?tori în
curtea cereasc?.

 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!  


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X