Sinaxar 22 iunie

22 iunie 2008

    În aceast? lun?, în ziua a dou?zeci ?i doua, pomenirea Sfântului Sfin?itului Mucenic Eusebie, episcopul Samosatelor (+ 380).
    Acesta
a tr?it în zilele împ?ratului Constantie, fiul lui Constantin cel mare,
?i era râvnitor fierbinte al drept-sl?vitoarei credin?e, ?i avea atâta
vitejie a sufletului, ?i atâta def?ima lucrurile acestea trec?toare, ?i
se nevoia ca s? se sporeasc? dreapta credin?? ?i Ortodoxia, m?car c?
împ?ratul avea gând împotriv?, fiindc? era arian; pentru aceasta atunci
când îl înfrico?a ?i îl însp?imânta Constantie c?-i va t?ia mâna
dreapt?, de nu va scoate alegerea cea f?cuta de marele Meletie, care
era la dânsul, el a întins amândou? mâinile, primind cu bucurie mai
degrab? t?ierea lor, decât s? dea alegerea cea cerut?. Pe acest
preacuvios p?rinte al nostru, în urma lui Constantie ?i a lui Iulian,
c?zând Valens în boala relei credin?e ariene, l-a scos din scaunul s?u
?i l-a osândit s? fie izgonit la apa Dun?rii. Dar dup? moartea lui
Valens s-a întors sfântul la Samosata, episcopia sa, care se afla în
Siria, aproape de râul Eufratului, în Mitropolia Edesei. Apoi dup?
multe lupte ?i biruin?e ce f?cuse în acelea?i lupte, ?i-a aflat
sfâr?itul mucenicesc, c? aruncând o femeie f?c?toare de rele ?i arian?,
cu o c?r?mid?, de sus de pe un acoperi?, lovi pe sfântul în cap, pe
care înc? mai înainte de a muri, sfântul a iertat-o, urmând St?pânului
s?u ?i întâiului Mucenic ?tefan. Deci se face soborul ?i praznicul lui
în biserica Sfântului Ioan Botez?torul, aproape de cea a Adrianilor.

    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor Mucenici Zinon ?i Zinas, sluga lui (+ 304).

Zinon mucenicul    Ace?tia
erau din Filadelfia Arabiei, care din vechi se numea Eman. Zinon se
afla osta? cu rânduial?, având pe Zinas slug?, ?i aflând pe Maxim
guvernatorul c? jertfea idolilor, s-au declarat ?i s-au ar?tat cine
sunt; pentru care Zinon a fost b?tut cu vine de bou, iar el stând
aproape de jertfelnic, lovindu-l cu piciorul, l-a r?sturnat. Pentru
aceasta a fost cumplit chinuit, apoi fiind b?gat în temni??, i s-au pus
picioarele în butuc, unde intrând Zinas ?i fericind ?i s?rutând
leg?turile lui, a fost închis ?i el din porunca guvernatorului. Dup?
aceea au fost sco?i iar??i la întrebare, ?i nevrând a se lep?da de
Hristos, au fost supu?i la nenum?rate ?i felurite chinuri, iar la urm?
li s-au t?iat capetele cu sabia. ?i se face praznicul lor, în sfânta
mucenicie a Sf. Gheorghe la Chiparisie.

    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Mucenic Pombian, care în mare fiind aruncat s-a s?vâr?it.

    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Mucenic Galation, care în mare fiind aruncat s-a s?vâr?it.

Iuliana mucenita    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfintei Mucenice Iuliani (Iuliana) ?i Satornin fiul ei, care prin foc s-au s?vâr?it.
    Sfânta Iuliana a fost aruncat? în foc împreun? cu copilul ei pentru vina de a fi fost cre?tin?.

 
 
 
 
 
 
 
 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Paulin, episcop de Nola (Italia – regiunea Campania, provincia Napoli).
    Sfântul
nostru P?rinte Paulin s-a n?scut la Bordeaux, în jurul anului 353,
într-o familie din înalta aristocra?ie roman?, proprietar? de terenuri
întinse în Galia, în Campania ?i în Spania. A primit o educa?ie
rafinat? în anturajul lui Ausonius, cel mai mare orator al acelei vremi
?i a excelat atât de mult în arta poetic? încât este cinstit drept unul
dintre cei mai mari poe?i ai cre?tin?t??ii latine. Abia ajunsese la
vârsta adult? c? i-au ?i fost încredin?ate înalte sarcini politice:
deveni membru al Senatului, primi demnitatea de consul ?i chiar sarcina
de guvernator al Campaniei (380). Instalat pentru ceva timp în Spania
cu afaceri, s-a c?s?torit cu bogata matroan? Therasia, apoi reveni s?
se stabileasc? pe p?mânturile regiunii Acquitaine, împ?r?indu-?i timpul
între administrarea afacerilor sale si activit??ile literare.
Întâlnirea cu Sfântul Victriciu de la Rouen (cf. 7 august) ?i cu Sfântul Martin de la Tours (cf. 11 noiembrie),
care îl vindec? de o boal? la ochi, precum ?i un pelerinaj la mormântul
Sfântului Felix la Nola, în Campania, dar mai ales influen?a salutar? a
lui Delfin, Episcop al ora?ului Bordeaux, îl f? cur ? s? con?tientizeze
z?d?rnicia vie?ii sale mondene ?i s? se îndrepte c?tre Dumnezeu.
Botezat de Cr?ciun în anul 389 de c?tre Delfin, începu de îndat? s?
duc? o via?? ascetic? ?i s? se îndep?rteze de bunurile acestei lumi.
    Instalat
în Spania timp de patru ani, a fost hirotonit preot împotriva voin?ei
sale, la Barcelona, în urma presiunilor poporului care îi admira
virtu?ile (393). În timpul acestei ?ederi, pierderea fiului s?u
nou-n?scut îi spori ?i mai adânc credin?a ?i renun?area sa la lume ?i
începu s? î?i vând? averea pentru a câ?tiga bunurile cere?ti. "Cu
ajutorul bog??iilor mele, scrie el, am cump?rat dreptul de a-mi purta
crucea ; cu toate bunurile mele p?mânte?ti am pl?tit n?dejdea cerului ;
c?ci n?dejdea ?i credin?a valoreaz? mai mult decât bog??iile trupului".
Apoi, întorcându-se în Aquitaine, î?i eliber? sclavii, d?du s?racilor
recoltele din hambare iar banii ob?inu?i din vânzarea p?mânturilor ?i
caselor sale îi folosi pentru a r?scump?ra prizonieri ?i a-i ajuta pe
cei nevoia?i. De acolo se duse la Milano unde îl întâlni pe Sfântul
Ambrozie (cf. 7 decembrie),
pe care îl considera ca un p?rinte spiritual, apoi la Roma, unde
admira?ia pe care mul?i i-o purtau pentru încre?tinarea lui atrase
invidie din partea unor înalte fe?e preo?e?ti, însu?i Papa primindu-l
cu r?ceala. Iar dintre membrii aristocra?iei, cei r?ma?i p?gâni îi
considerau aceast? via?? în poc?in?? drept o extravagan??, repro?ând
lui Paulin faptul de a fi lipsit Statul de serviciile sale. În timp ce
Sfântul era criticat de to?i oamenii epocii, el era l?udat de oamenii
lui Dumnezeu : Sfântul Martin spunea despre el c? era aproape singurul
om din lume care s? pun? în aplicare toate preceptele evanghelice, iar
Sfântul Ieronim îi scrise pentru a-i da sfaturi despre via?a ascetic?.
    Sfântul
Paulin se retrase atunci la Nola, unde organiz? o comunitate de asce?i,
pe lâng? ospiciul pe care îl construise pentru pelerinii s?raci cu
ocazia primului s?u pelerinaj. So?ia sa, cu care de când se convertise
tr?ia ca frate ?i sor?, se instal? în apropiere, ajutându-l în toate
actele sale de milostenie. Lep?dat de toate bunurile sale, purta un
ciliciu de poc?in?? din p?r de c?mil?, mânca la c?derea serii o bucat?
de pâine cu ierburi ?i legume într-un vas de lut, dedându-se cu
punctualitate rug?ciunilor ?i imnurilor, fie noapte fie zi. În fiecare
an, de 14 ianuarie, mul?imi de pelerini veneau acolo pentru a cinsti
s?rb?toarea Sfântului Felix în marea bazilic? pe care Paulin o
construise, cu un loc destinat botezurilor ?i cu numeroase cl?diri
pentru g?zduire. Dar renumele omului lui Dumnezeu atr?gea ?i el tot
atâ?ia vizitatori, aristocra?i evlavio?i sau asce?i, precum Sfânta
Melania cea B?trân? ?i apoi nepoata sa Sfânta Melania cea Tân?r?. De?i
retras ?i ducând o via?? de poc?in??, Paulin nu î?i abandon?
activitatea poetic? ?i continu? s? între?in? o vast? coresponden?? cu
marii oameni ai Bisericii din acea vreme : printre al?ii Sfântul
Augustin, Sfântul Ambrozie ?i Sfântul Sulpiciu Sever, precum ?i cu
înalte personalit??i din Galia ?i de la Roma c?rora le insufla
virtu?ile Evangheliei.
    În anul
409 fu numit Episcop de Nola ?i î?i îndeplini misiunea într-o perioad?
deosebit de tulburat?. În anul urm?tor, dup? cucerirea Romei, barbarii
intrar? în Nola ?i îl arestar? pe Sfântul Episcop care, înt?rit
printr-o viziune a Sfântului Felix, îi înfrunt? cu mult curaj. În
închisoare el în?l?? aceast? rug?ciune : "Doamne, s? nu fiu chinuit
nici pentru aurul nici pentru argin?ii mei, c?ci Tu ?tii unde sunt
toate bunurile mele". Se spune c? s-ar fi dat chiar sclav barbarilor
pentru a r?scump?ra pe t?n?rul fiu al unei v?duve s?rmane. Rezumând
activitatea sa de p?stor de oameni, biograful s?u scrie : "Nu încerc?
s? impun? fric?, ci se sili s? se fac ? iubit de toat? lumea. Cum
insultele de care avea parte îl l?sau indiferent, nimic nu putea s? îl
mânieze. Nu separa niciodat? mila de dreptate iar dac? era obligat s?
pedepseasc?, o f?cea asemeni unui tat? care educ?. Via?a sa era un
model de oper? de binefacere iar felul s?u de a-i primi era pentru cei
încerca?i u?urare. Nu era nimeni dintre cei dep?rta?i de el care s?
nu-?i doreasca s? se apropie de dânsul ?i nimeni nu tr?ia fericirea de
a vorbi cu el f?r? s? î?i doreasc? s? nu se mai despart? niciodat? de
el". În?i?i împ?ra?ii aveau o atât de mare considera?ie pentru el încât
îl convocar? la un Sinod ?inut la Ravenna , pentru ca el sa decid? între
cei doi pretenden?i la succesiunea Papei Zosima (419).
    Venind
zilele din urm? ale preafericitului, pe când suferea de o boal? grav?,
Sfin?ii Ianuarie si Martin i se ar?tar? pentru a-i anun?a apropiata sa
izb?vire. Sluji Dumnezeiasca Liturghie, pe un altar ridicat lâng? patul
s?u, împreun? cu doi Episcopi ce veniser? sa-l viziteze ?i chem? la
Sfânta Împ?rt??anie pe to?i peniten?ii pe care îi îndep?rtase de la ea
apoi adres? o rug?ciune fierbinte lui Dumnezeu, cu mâinile ridicate
spre cer. Datorit? unei sume de bani aduse în mod providen?ial de un
preot, el ramburs? datoria pe care o contractase pentru a face haine
s?racilor apoi, dup? ce ?i-a luat r?mas bun de la fe?ele biserice?ti
rostind ur?ri de pace, î?i d?du sufletul în mâinile Domnului, în
noaptea de 22 iunie 431. Sfintele sale moa?te se odihnesc ast?zi în
Catedrala de la Nola.

      EV 1; Evr 11,33 – 12,2; Mt 10,32-35,37-38 & 19,27-30, S?pt. a 2-a dup? Rusalii: Glas 8, Apostol 2, Matei 2

 
    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin! 

 
 


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X