Sinaxar 13 iunie

13 iunie 2008

    În aceast? lun?, în ziua a treisprezecea pomenirea Sfintei Muceni?e Achilina.
 
Sfanta Mucenita Achilina       Aceasta
a tr?it în zilele împ?ratului Diocle?ian, ?i era din Vivlos, cetate a
Palestinei, fiica unui mare ?i str?lucit b?rbat, anume Eutolmie. ?i
fiind botezat? de Eutalie episcopul, ?i ajungând în vârsta de 15 ani,
tr?gea ?i întorcea spre credin?a în Hristos pe fetele cele ce erau de
vârsta ei ?i crescute împreun? cu dânsa, ?i le înv??a s? se fereasc? de
idoli. Dar a fost pârât? la guvernatorul Ulosian de un oarecare
Nicodim. ?i fiind adus? la întrebare, a m?rturisit numele lui Hristos.
?i pentru aceea a fost b?tut? ?i p?truns? prin urechi cu ?epi de fier
arse, atâta cât i-a dat ?i sângele pe nari, ?i i s-a încins tot capul
de arsur?; dup? aceea t?indu-i-se capul, s-a mutat c?tre Domnul.

?i se face pomenirea ei în sfânta sa mucenicie ce se afl? aproape de târgul ce este lâng? zid.

 
     Tot în aceast? zi, pomenirea Cuviosului Iacov, cel ce prin în?el?ciune s-a închinat lui anticrist, adic? diavolului.

     Acest
fericit Iacov, fiindc? a iubit pe Hristos, a urât lumea, ?i a p?r?sit
toat? averea sa, f?r? a întrebuin?a ceva din aceasta. Îns? dup?
acestea, prin lucrarea urâtorului de om, diavolul, atâta s-a mândrit,
încât a îndr?znit ?i zicea: "Cine altul ?tie mai bine decât mine
mântuirea mea?" Pentru aceasta a întrebuin?at multe ?i mari nevoin?e,
îns? f?r? întrebare de cei socotitori, dup? cum înva?? dumnezeie?tii
p?rin?i. Ci cu îns??i voia ?i bun? pl?cerea sa, pentru aceasta a ?i
fost în?elat de c?tre diavolul, c?ci venind la dânsul un înger viclean,
adic? un demon, pref?cut în chip de înger al luminii, i-a zis:
"Cur??e?te-?i chilia ta, ?i s? aprinzi candele ?i f?clii, ?i s? o afumi
cu miruri ?i t?mâieri, bine împodobindu-te pe tine însu?i, pentru ca,
pl?cându-i nevoin?a ta, Hristos vine în noaptea aceasta pentru ca s?-?i
dea multe daruri". Iar nepriceputul Iacov, prin mândrie fiind în?elat,
a f?cut toate acestea. ?i a?a a venit la el anticrist cu m?rire ?i
n?lucire mult?, la miezul nop?ii. Iar Iacov deschizând u?a chiliei sale
s-a închinat lui; iar diavolul lovind pe Iacov în frunte, dup?
dumnezeiasc? iconomie, n-a stat, ci s-a întors înapoi ?i a fugit. A
doua zi, diminea?a, Iacov plângând a mers la un b?trân; iar b?trânul
mai înainte de a auzi de la Iacov vreun cuvânt, a zis c?tre el: "Fugi
de aicea, c?ci ai fost batjocorit de satana". Deci dup? ce Iacov a
plâns de ajuns ?i s-a sf?râmat cu inima, atunci b?trânul certându-l
mult ?i sf?tuindu-l, l-a trimis la via?a de ob?te, iar el ascultând, a
mers la ob?te ?i a slujit la buc?t?rie ?apte ani, cu mult? smerenie ?i
ascultare; dup? aceea a ?ezut singur în chilie al?i ?apte ani, lucrând
lucrul mâinilor cu m?sur?, ?i p?zind canonul dat cu mult? scump?tate.
?i a?a înv??ând calea lui Dumnezeu cea f?r? am?gire, cu mult?
deslu?ire, s-a f?cut f?c?tor de minuni prea ales; ?i a?a ?i-a s?vâr?it
via?a sa, mutându-se c?tre Domnul.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Preacuviosului P?rintelui nostru Trifilie, episcopul Lencusiei, în Cipru .
   

Preacuviosul Trifilie, episcopul Lencusiei in CipruSfântul
Trifilie, Episcopul Leukosiei, s-a n?scut la Constantinopol ?i a
studiat în Beirut – Liban . Era foarte inteligent ?i literat, cu toate
acestea ?i-a ales ca îndrum?tor un om f?r? educa?ie dar de o sfin?enie
rar?, ?i anume pe Sf. Spiridon al Trimitundei (pr?znuit în 12
decembrie).
    În vremea aceea, împ?ratul Constantin
al II-lea (337-340) a c?zut grav bolnav ?i nefiind doctor care s?-l
poat? ajuta, s-a întors la Dumnezeu pentru ajutor. În vis i-a ap?rut un
înger care-l îndruma spre un grup de ierarhi, dintre care i-a ar?tat pe
doi, spunând c? numai prin ei se va putea vindeca.
    Împ?ratul a dat imediat un edict prin care îi chema pe episcopi la
adunare, printre ei fiind ?i Sf. Spiridon, care împreun? cu discipolul
s?u, Sf. Trifilie s-au prezentat în fa?a împ?ratului. Bolnavul i-a
recunoscut îndat? pe cei prin care avea s? se vindece dup? cum i-a
ar?tat îngerul. S-a închinat în fa?a lor ?i i-a rugat s? se roage
pentru s?n?tatea lui. Atunci Sf. Spiridon a pus mâna pe capul
împ?ratului ?i dup? ce s-a rugat acesta s-a îns?n?to?it.
    Sf. Trifilie a fost impresionat de via?a frumoas? de la palat, de
figura impun?toare a împ?ratului ?i de toate frumuse?ile de-acolo,
încât Sf. Spiridon l-a întrebat "De ce te minunezi?" Crezi c? toate
acestea îl fac pe împ?rat mai drept în fa?a lui Dumnezeu?" To?i
ace?tia, împ?ratul împreun? cu demnitarii vor sta în fa?a scaunului de
judecat? al lui Dumnezeu cu cei mai s?raci laolalt?. Omul trebuie s?
caute binecuvântarea ?i slava cereasc?."
    La scurt timp, Sf. Trifilie a fost însc?unat Episcop al Leukosiei în
Cipru ?i îl vizita deseori pe Sf. Spiridon. Odat?, au trecut împreun?
pe lâng? ni?te vii ?i o gr?din? foarte frumoase ?i pline de rod, numite
Parimnos. Sf. Trifilie a fost din nou atras de aceste p?mânturi ?i ar
fi dorit s? le exploreze mai îndeaproape. Sf. Spiridon, citindu-i
gândurile l-a întrebat de ce î?i dore?te lucruri lume?ti ?i efemere
când omul ar trebui s?-?i adune comori în cer ?i pentru aceasta s? se
nevoiasc?. Astfel, prin rug?ciunile mentorului s?u, Sf. Trifilie a mers
pe calea des?vâr?irii sale spirituale, dobândind mil?, inim? curat?,
credin?? dreapt? ?i nu în cele din urm? iubire, pe lâng? alte virtu?i.
    La un sinod al episcopilor care a avut loc în Cipru, p?rin?ii l-au
rugat pe Sf. Trifilie s? le vorbeasc?, cunoscut? fiind erudi?ia ?i
cultura acestuia. Alegând ca subiect vindecarea sl?b?nogului de c?tre
Mântuitorul Hristos (Marcu 2:11), în loc de "p?tu?" a?a cum ap?rea în
sfânta scriptur?, a spus "pat". Foarte nemul?umit de aceast? omisiune a
Sfântului Trifilie, Sf. Spiridon i s-a adresat dur, spunându-i: "Te
crezi mai vrednic decât Cel care a spus "p?tu?" încât s? te ru?inezi de
cuvintele Lui ?, ie?ind hot?rât din biseric?. Astfel, Sf. Trifilie a
primit o lec?ie de umilin??, ca s? nu mai fie niciodat? mândru de
erudi?ia sa. Sf. Trifilie ?i-a condus mai departe turma cu pricepere ?i
din mo?tenirea r?mas? de la mama sa, acesta a construit m?n?stirea de
la Leukosia. Sfântul a plecat la ceruri la o vârst? foarte înaintat?,
prin anul 370.

Pelerinul rus Egumenul Daniel a v?zut sfintele moa?te ale Sf. Trifilie în Cipru, la începutul sec. al XII-lea.

Tot în aceast? zi, pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Ana ?i cu fiul ei Ioan.

Sfânta
Ana ?i fiul ei, Sf. Ioan, au tr?it în secolul al IX-lea. Ana era fiica
diaconului bisericii Vlaherne din Constantinopol. Dup? moartea so?ului
ei, sfânta ?i-a luat straie b?rb?te?ti, schimbându-?i numele în
Eftimie. Împreun? cu fiul ei, Sf. Ioan, s-au nevoit în ascez? într-una
din m?n?stirile din Bitinia, lâng? Olimp.

Sf. Ana a murit la Constantinopol în anul 826. Ea mai este pr?znuit? ?i în 29 octombrie.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Antipatru, episcopul Vostrilor, care cu pace s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Evloghie, patriarhul Antiohiei, care cu pace s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor zece mii de Mucenici, care de sabie s-au s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Mucenic Diodor cel din Emesa, care s-a s?vâr?it r?stignit.

 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin! Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X