Sinaxar 12 iunie

12 iunie 2008
    În aceast? lun?, în ziua a dou?sprezecea, pomenirea Preacuviosului P?rintelui nostru Onufrie egipteanul.

Onufrie
    Acest
cuvios Onufrie era din Egipt, petrecând via?a de ob?te, în pustia
numit? Ermupol a Tiveilor. ?i auzind de via?a pustniceasc? a lui Ilie
?i a lui Ioan înaintemerg?torul, a ie?it din ob?te ?i a locuit în
pustiu, nev?zând om nicidecum timp de 60 de ani. Pe acesta l-a aflat
marele Pafnutie, când a mers în pustiul cel mai din?untru, ca s? ia
binecuvântare de la sfin?ii b?rba?i. C?ci umblând Pafnutie 17 zile, ?i
sosind la locul acela unde era sfântul Onufrie ?i mergând la dânsul l-a
rugat s?-i spun? numele ?i toat? petrecerea vie?ii sale.

Pentru
aceasta, Pafnutie, cunoscând toate acestea din îns??i gura aceluia, a
povestit mai pe urma monahilor celor ce se pustniceau, nu numai despre
acest dumnezeiesc Onufrie, ci ?i de al?i cuvio?i pe care i-a aflat
umblând în pustie. Fiindc? s-a mutat Preacuviosul Onufrie c?tre Domnul,
atunci când se afla acolo Pafnutie, care ?i-a rupt rasa în dou?: cu o
jum?tate a acoperit sfintele moa?te ale Preacuviosului Onufrie (c? era
gol, fiind acoperit numai cu p?rul s?u cel alb) iar cealalt? jum?tate
de ras? a oprit-o ca s? se acopere pe sine. Deci a îngropat Pafnutie
sfintele lui moa?te în locul acela, ?i îndat? a c?zut coliba sfântului
?i s-a uscat finicul ce era acolo s?dit, ?i a secat ?i apa. Se face
soborul lui în sfânta sa cas? de rug?ciune, ce este în M?n?stirea
Sfântului Alipie.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Preacuviosului P?rintelui nostru Petru, cel ce în Sfântul Munte al Athosului s-a pustnicit.
  

Petru atonitulAcest
fericit se afla cinstit cu lumeasc? vrednicie, ?i luptându-se în r?zboi
cu agarenii a fost biruit ?i fiind prins viu, a fost b?gat în temni?a
din Samara, ferecat fiind cu grele lan?uri ?i cu c?tu?e. Iar de acolo
peste n?dejde sc?pând prin mijlocirea Sf. Nicolae f?c?torul de minuni,
tot prin pov??uirea acestuia s-a dus la Roma, unde îmbr?cat fiind cu
schima îngereasc?, de c?tre papa cel de atunci, s-a rugat lui Dumnezeu
cu st?ruin??, ca s? fie pov??uit spre oarecare loc lini?tit, ca s?
petreac? acolo restul vie?ii sale în lini?te des?vâr?it? precum se ?i
f?g?duise Domnului. A?adar într-una din nop?i, a v?zut fericitul pe
Preacurata N?sc?toare de Dumnezeu ?i pe dumnezeiescul Nicolae, în urma
ei, ?i rugând-o zicea: "Unde porunce?ti, St?pân?, ca s?-?i petreac?
robul t?u Petru restul vie?ii, precum s-a f?g?duit?" Iar ap?r?toarea
lumii a r?spuns: "În muntele Athosului am pl?cerea s? r?mân? el, c?ci
pe el l-am ales spre mo?tenirea mea ?i pe cei ce scap? la el îi voi
ocroti". De?teptându-se cuviosul, a m?rturisit darurile cele mari ale
Maicii lui Dumnezeu ?i ale adev?ratului ei rob Nicolae. Pentru care s-a
?i dus la Sfântul Munte al Athosului, ?i cercetând toate cele de acolo,
?i aflând o pe?ter? întunecoas? plin? de târâtoare otr?vite, cu
rug?ciunea pe toate le-a izgonit de acolo, ?i a petrecut dup? aceea în
acea pe?ter?, ca un f?r? de trup, neavând nimic cu sine, în afar? de
trupul s?u ?i hainele cu care era îmbr?cat, dar cu vremea ?i acestea
tocindu-se, petrecea gol. Hrana sa din început erau ierburile care
odr?sleau în preajma pe?terii ?i ghinda. Mai pe urm? îns?, prin
ajutorul N?sc?toarei de Dumnezeu, s-a învrednicit de hrana cereasc?, ce
i se aducea de înger la 40 de zile. Deci în aceast? netrupeasc?
petrecere vie?uind fericitul pe p?mânt 53 de ani, ?i multe ispite
suferind de la urâtorul binelui, satana, ?i deci toate mai presus
ar?tându-se cu puterea lui Dumnezeu, s-a mutat c?tre El. Pe care l-a
aflat un oarecare vân?tor, viu înc? ?i aproape de sfâr?it fiind. ?i
fiind pov??uit de Dumnezeu, a luat cinstitele sale moa?te ?i le-a adus
la M?n?stirea numit? a lui Climent, ?i acolo a a?ezat aceast? comoar?.
Iar de acolo le-au luat ni?te monahi în vremea nop?ii, ?i urcându-se
într-o corabie, plutind s-au pogorât la un oarecare sat în preajma
Traclei, numit Ficomon, ?i acolo a r?mas aceast? mare ?i necheltuit?
comoar?, fiind bine primit? ?i cinstit? ?i de episcop ?i de popor, ?i
izvoare de minuni pururea izvorând celor ce cu credin?? se apropie de
ea.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfintei Muceni?e Antonina.

Antonina din Niceea   Aceasta
a tr?it în cetatea Niceii din Bitinia, pe vremea împ?ra?ilor Diocle?ian
(284-305) ?i Maximian ?i a lui Priscilian guvernatorul. C?tre acest din
urm? a fost adus? pentru m?rturisirea în Hristos ?i b?tut? cu toiege
peste sâni ?i pus? în temni??. Apoi iar??i fiind scoas?, a fost
chinuit? în felurite chipuri: au ars-o cu foc, au pus-o pe o platform?
înro?it?, i-au g?urit palmele ?i t?lpile cu cuie înro?ite în foc. ?i
b?gat? iar??i la închisoare, a z?cut acolo dou? zile, r?u chinuindu-se.

Cu
toate acestea chinuri pe care le-a îndurat, sfânta nu s-a l?sat
zdrobit? duhovnice?te, m?rturisindu-L pe Hristos pân? în clipa mor?ii
sale.

?i apoi a fost scoas?, ?i iar??i
chinuit? în multe feluri, iar la urm? i s-a t?iat capul ?i a?a prin
mucenicie ?i-a primit cununa.

Dup? moarte trupul ei a fost aruncat în mare.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Ioan osta?ul.
 

    Tot în aceast? zi, pomenirea Preacuviosului Zinon. 
   

    Tot
în aceast? zi, pomenirea Preacuviosului Iulian, cel pr?znuit în
biserica Dagat (Daguta) din Constantinopol, care cu pace s-a s?vâr?it.
 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!

 Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X