Sinaxar 3 iunie

3 iunie 2008

    În aceast? lun?, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Mucenic Luchilian
?i a celor împreun? cu el patru prunci: Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie
?i Paula fecioara ?i muceni?a.
Luchilian martir    Acest
Sfânt Luchilian a tr?it în zilele împ?ratului Aurelian, mai înainte
preot idolesc fiind, b?trân de vârst? ?i c?runt, locuind aproape de
cetatea Nicomidiei. Deci întorcându-se spre credin?a lui Hristos ?i
fiind adus înaintea comitelui Silvan, pentru ca s? se lepede de Hristos
?i s?-?i ?in? legea cea dintâi, a fost zdrobit la f?lci ?i b?tut cu
toiege, ?i spânzurat cu capul în jos. Dup? aceea a fost b?gat în
temni??, ?i a aflat acolo b?ga?i trei tineri pentru credin?a cea în
Hristos. Apoi iar??i a ie?it cu dân?ii înaintea comitelui ?i stând
nemi?cat în credin?a lui Hristos, a fost b?gat într-un cuptor ?i ars
împreun? cu tinerii aceia; dar pogorându-se ploaie de sus, a stins
focul ?i au ie?it s?n?to?i; ?i primind hot?rârea cea de pierzare
împreun? cu tinerii a fost adus în Bizan? din porunca comitelui. Deci
tinerilor le-au t?iat capetele, iar pe sfântul l-au spânzurat pe o
cruce ?i a?a ?i-a dat sufletul la Dumnezeu, fiind acolo de fa?? ?i
Sfânta fecioar? Paula, care pe cale avea grij? de r?nile lui.
Sf. Mucenita Paula    ?i
dac? s-au s?vâr?it sfin?ii, Sfânta Paula le-a luat moa?tele lor, ?i a
purtat grij? de ele pentru c? ea era credincioas? din mo?ii ei, ?i avea
?i slujba aceasta de a intra în temni??, s? slujeasc?, s? lecuiasc? ?i
s? hr?neasc? pe cei ce p?timeau pentru Hristos.     Deci fiind ?i ea prins?
a fost adus? c?tre comit ?i nevrând a jertfi idolilor, întâi au
dezbr?cat-o ?i au b?tut-o cu bice, dup? aceea cu toiege. ?i topindu-se
foarte la trup de nevoin?? ?i de durerea r?nilor, prin ar?tare de înger
s-a f?cut s?n?toas?, ?i lu? îndr?zneal? la mucenicie. Apoi iar??i
aducându-se înaintea comitelui, a fost din nou mult chinuit? în
felurite chipuri ?i primind hot?rârea cea de pierzare ?i sosind la
Bizan? dup? porunca comitelui, ?i mergând la locul unde se s?vâr?iser?
Sfântul Luchilian cu tinerii, i s-a t?iat capul, ?i a?a a luat cununa
muceniciei ?i se face praznicul lor în biserica preasfintei lor
mucenicii, ce este aproape de Arhanghelul Mihail la Oxia.
 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Cuviosului P?rintelui nostru Atanasie, f?c?torul de minuni.
   

Tot în aceast? zi, pomenirea Cuvioasei Ieria, care cu pace s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Cuviosului Papos, care cu pace s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea sfintei Clotilda, regina Francilor (sec. V-VI).
    Sfânta
Clotilda era fiica lui Chilperic, care împreun? cu cei doi fra?i ai s?i
st?pânea regatul Burgundiei, de la Jura la Durance. S-a n?scut prin
475, în vremea în care, dup? c?derea Imperiului Roman, popoarele
barbare (burgunzii, vizigo?ii, francii ?i alamanii) se b?teau pentru
a-?i împ?r?i Galia. Ortodox? dup? mam?, în timp ce to?i ceilal?i
suverani burgunzi erau p?rta?i ai arianismului, a trebuit s? se exileze
dup? ce unchiul s?u i-a omorât p?rin?ii ?i a tr?it pios la Geneva.
Tân?ra ?i frumoasa prin?es? fiind remarcat? de ambasadorii lui Clovis,
regele Francilor, acesta o ceru în c?s?torie, pentru a consfin?i
alian?a poporului s?u cu burgunzii (în jurul lui 492). Prin blânde?ea
?i exemplul felului s?u de a se purta plin de virtute, regina avea mare
trecere la Clovis, care accept? s? le fie botezat copilul bolnav, iar
acesta se vindec? prin rug?ciunile maicii sale. Dar Clovis continua s?
r?mân? surd la îndemnurile so?iei sale, pân? în ziua în care, trebuind
s? îi înfrunte pe alamani la Tolbiac, dincolo de Rin (496),
însp?imântat de superioritatea adversarului, se adres? "Dumnezeului lui
Clotilda" ?i îi promise s? accepte botezul dac? îl va ajuta s? ias?
înving?tor. Francii triumfar? iar regele î?i ?inu promisiunea ?i, dup?
ce a primit înv???tura catehezei de la Sfântul Vaast (pr?znuit la 6 februarie), a fost botezat în ziua de Cr?ciun a anului 496, de c?tre Sfântul Remi, episcop al ora?ului Reims (pr?znuit la 1 octombrie).
Botezul lui Clovis ?i al altor trei mii de nobili ?i solda?i franci
împreun? cu el, a deschis calea încre?tin?rii poporului s?u, menit s?
devin? o na?iune cre?tin? cu un viitor promi??tor.
Regina
Clotilda a continuat s? insufle suveranului mai mult? indulgen?? fa??
de du?manii s?i ?i respectul fa?? de institu?ia Bisericii. Datorit? ei
a fost construit? la Paris, capitala lor, o biserica închinat?
Sfin?ilor Apostoli (ast?zi Sfânta Genoveva), în care au fost îngropate
r?m??i?ele Sfintei Genoveva (pr?znuit? pe 3 ianuarie), pentru care Clotilda avea mare evlavie.
    La
moartea lui Clovis, regina, în vârst? de abia patruzeci de ani, se
retrase la Tours, pe lâng? biserica Sfântului Martin (pr?znuit la 11 noiembrie),
al c?rui cult de asemenea l-a încurajat. Ea î?i petrecu în fapte de
milostenie pl?cute lui Dumnezeu zilele r?mase. De?inând o mare avere,
î?i r?spândi binefacerile peste numeroase Biserici ?i M?n?stiri.
Sfântul Grigore de Tours scria despre ea : "Era considerat? în acea
vreme nu ca o regina ci ca o slujitoare direct? a lui Dumnezeu (…) Nu
se l?sa prad? nici puterii regatului fiilor s?i, nici bog??iilor, nici
ambi?iilor veacului acestuia, ci ajunse prin umilin?? la harul Duhului
Sfânt". A dat atât de mult încât la moartea sa – se spune – nu mai avea
nimic ce s? împart? altora.
    Crunt lovit? de pierderea fiului
s?u mai mare, Clodomir, în r?zboiul împotriva burgunzilor, ea îi lu? pe
cei trei copila?i ai acestuia la Tours. Când ceilal?i doi fii ai s?i,
Clotaire, ?i Childebert, îi cerur? s? îi trimit? pe orfani la Paris
pentru a fi pu?i pe tron, se supuse f?r? cea mai mic? b?nuial?, dar la
pu?in timp afl? cu groaz? c? fuseser? asasina?i de c?tre unchii lor,
unul singur dintre copii reu?ind s? se refugieze într-o m?n?stire. În
aceea?i perioad? î?i pierdu ?i fiica, pe care o d?duse în c?s?torie
crudului ?i violentului rege Amalaric al vizigo?ilor. Lipsit? astfel de
orice mângâiere p?mânteasc?, Clotilda î?i dedic? întreaga via??
cinstirii Sfântului Martin. Când cei doi fii ai s?i intrar? în r?zboi
unul împotriva celuilalt, în 534, ea alerg? în grab? la mormântul
Sfântului pentru a implora mijlocirea sa ?i o furtun? desp?r?i în chip
miraculos cele dou? armate, convingându-i pe cei doi fra?i s? se împace.
    Sim?indu-?i
sfâr?itul aproape, Sfânta Clotilda chem? lâng? ea pe Clotaire ?i
Childebert ?i îi sf?tui cu toata inima s? duc? o via?? în acord cu
milostenia cre?tineasc?, apoi, dup? ce le-a prezis evenimente ce aveau
s? urmeze, î?i d?du sufletul în pace Domnului, pe 3 iunie 545,
m?rturisind pe Sfânta Treime.
    Model al v?duvelor ?i
suveranelor cre?tine, Sfânta Clotilda a fost cinstit? ca fondatoare ?i
ocrotitoare a monarhiei franceze. Dup? cum spune o legend?, în urma
unei descoperiri f?cut? ei de un înger, ea l-a înarmat pe Clovis pentru
lupta cu un scut împodobit cu trei flori de crin – simbolul Sfintei
Treimi – care devenir? blazonul regilor Fran?ei.

 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X