Sinaxar 2 iunie

2 iunie 2008

    În aceast? lun?, în ziua a doua, pomenirea celui între Sfin?i P?rintele
nostru Nichifor M?rturisitorul, patriarhul Constantinopolului.
Nichifor    Acesta
a tr?it pe vremea împ?r??iei p?gânului împ?rat Constantin Copronim,
n?scut în împ?r?teasa cet??ilor, Constantinopolul, p?rin?ii lui erau de
bun neam ?i vesti?i, numindu-se Teodor ?i Evdochia. Acest Teodor a fost
isc?litor de c?r?ile împ?r?te?ti cele poruncitoare. ?i fiind el pârât
c? este închin?tor al dumnezeie?tilor icoane, a fost chinuit cu b?t?i,
?i trimis în izgonire la Milasa cu paz? cumplit?, ?i dup? aceea a fost
chemat, ?i nesupunându-se poruncilor împ?r?te?ti, iar??i a fost izgonit
la Niceea, ?i tr?ind acolo ?ase ani cu mult? nevoin??, ?i-a primit
sfâr?itul. Iar fiul s?u acesta, cinstitul Nichifor tocmai din na?tere a
fost înf??at cu cununile Ortodoxiei ?i crescut cu laptele dreptei
credin?e, ?i trecând vârsta prunciei ?i bine-înv??ând, a fost rânduit
în ceata scriitorilor. Dup? aceea, socotind c? toate sunt pleav? ?i
p?ianjeni, s-a dus din cetate ?i a mers la Propontida. ?i acolo singur
a fost dat c?tre Dumnezeu, petrecând cu multe trude ?i petrecere rea.
Deci întâmplându-se a se s?vâr?i marele arhiereu Tarasie, Nichifor
acesta a fost rugat de împ?rat s? ia scaunul Patriarhiei
Constantinopolului. Deci, peste pu?in? vreme r?posând împ?ratul numit
mai sus, ?i ajungând fiul s?u Stavrache mo?tenitor al împ?r??iei, a
c?rui via?? scurt? fiind, a primit sceptrul împ?r??iei Mihail cel
binecredincios. Deci, pe acesta pogorându-l din împ?r??ie Leon cel cu
nume de fiar?, ?i luând el împ?r??ia, a stat împotriva sfintelor
icoane, ?i asupra dreptei noastre credin?e. Îns? cu neputin?? este s?
spunem ?i s? scriem câte a zis cu îndr?zneal? c?tre p?gânul ?i
spurcatul acela cinstitul P?rintele nostru Nichifor. Iar urâtorul de
Dumnezeu, îndat? pogorându-l din scaun ?i izgonindu-l ?i b?gându-l în
temni??, a dat porunc? s? nu aib? nici o c?utare sau mângâiere de la
nimenea. ?i a?a a r?mas viteazul suflet chinuindu-se, pân? când acest
tic?los împ?rat ?i-a lep?dat sufletul, t?iat fiind ?i sf?râmat de ai
s?i în biserica cea din Far. Iar fericitul acesta, fiind sup?rat de
nevoi ?i de patimi rele în mul?i ani, ?i fiind aproape de 70 de ani,
?i-a dat sufletul s?u în mâinile lui Hristos Dumnezeu, petrecând nou?
ani în arhierie ?i 13 ani în surghiun. Deci, se s?vâr?e?te pomenirea
lui în cinstita biseric? a Sfin?ilor Apostoli, unde se afl? cinstitele
lui moa?te.
 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor 38 de Mucenici, care în baie fiind b?ga?i ?i pecetluindu-le u?a s-au s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfintei Maici care, împreun? cu trei sfin?i fii ai s?i, de sabie s-au s?vâr?it.

 
    Tot
în aceast? zi, pomenirea Sfântului Cuviosului Mucenic Erasm, cel ce a
locuit în Hermelia Ahridului ?i care cu pace s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfintilor 20.000 ce au crezut în Hristos prin Sfântul Erasm, care de sabie s-au s?vâr?it.

 
    Tot
în aceast? zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Dimitrie cel ce în
Filadelfia a m?rturisit la anul 1657, ?i care de sabie s-a s?vâr?it.

 
    Tot în aceast? zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.
Sfântul Mucenic Ioan cel Nou din Suceava a tr?it în sec. al XIV-lea în ora?ul Trebizond. El era un comerciant,
credincios, evlavios ?i ferm în ortodoxia sa, fiind generos cu cei
nevoia?i.
    Odat?, aflându-se pe o corabie ocupându-se cu
comer?ul s?u, c?pitanul vasului, care nu era ortodox, a intrat în
conflict cu Ioan, discutând despre credin??. Nepl?cându-i cuvintele
sfântului, c?pitanul a hot?rât s? se r?zbune ?i s?-i fac? probleme
odat? ajun?i la Cetatea Alb?. Cât vasul a acostat la Cetatea Alb?,
c?pitanul s-a dus la conduc?torul ora?ului care era închin?tor la foc
?i i-a spus c? pe corabia sa se afl? un om înv??at care vrea s? devin?
?i el închin?tor la foc. Astfel, conduc?torul l-a chemat pe Ioan s? se
al?ture închin?torilor la idol ?i s? renun?e la credin?a sa.
Sfântul
s-a rugat în secret chemându-L în ajutor pe Cel Care a spus: "Iar când
v? vor duce ca s? v? predea, nu v? îngriji?i dinainte ce ve?i vorbi, ci
s? vorbi?i ceea ce se va da vou? în ceasul acela. C?ci nu voi sunte?i
cei care ve?i vorbi, ci Duhul Sfânt" (Marcu 13:11). Dumnezeu i-a dat
curaj ?i în?elepciune s? fac? fa?? celor necredincio?i ?i s?
m?rturiseasc? drept c? este cre?tin, dup? care a fost supus la b?t?i
crunte ?i trupul i-a fost sfâ?iat ?i carnea de pe el c?dea buc??i.
Sfântul mucenic a mul?umit lui Dumnezeu pentru c? l-a f?cut vrednic
s?-?i verse sângele pentru EL, cur??indu-l de p?cate.
P?gânii
l-au b?gat în lan?uri ?i l-au închis în închisoare pân? a doua zi. În
diminea?a urm?toare, conduc?torul ora?ului a ordonat s? fie adus din
nou la el ?i mucenicul s-a prezentat cu fa?a luminat? ?i bucuroas?.
Refuzând cu curaj s? se lepede de Hristos ?i numindu-l pe guvernator
unealt? a lui satana, mucenicul a fost b?tut cu bâte pân? când toate
cele din?untrul s?u au ie?it la vedere.
    Mul?imea adunat?
n-a putut suporta spectacolul macabru ?i l-a huiduit pe guvernator
pentru torturarea unui om f?r? ap?rare. Apoi, oprind b?taia,
guvernatorul a dat ordin ca mucenicul s? fie legat de coada unui cal
s?lbatic ?i s? fie tras de picioare pe str?zile ora?ului. În special
locuitorii cartierului iudeu ?i-au b?tut joc de el ?i au aruncat cu
pietre. În cele din urm?, cineva a luat o sabie ?i i-a t?iat capul
martirului.
    Trupul sfântului ?i capul t?iat au z?cut
acolo pân? seara ?i nici un cre?tin nu a avut curajul s?-l ridice.
Noaptea a ap?rut deasupra lui un stâlp de lumin? ?i o mul?ime de lumini
aprinse. Trei oameni care aveau lumini cântau psalmi ?i înmiresmau
trupul sfântului. Unul dintre iudei, crezând c? sunt cre?tini care au
venit dup? trupul mucenicului a luat un arc ?i a vrut s? trag? în ei
dar puterea lui Dumnezeu l-a oprit ?i l-a împietrit.
    Diminea?a,
viziunea a disp?rut dar arca?ul a r?mas pe loc împietrit. Abia dup? ce
a m?rturisit ce i s-a întâmplat din voia lui Dumnezeu, a fost eliberat
de leg?turile invizibile. Când a auzit guvernatorul a dat permisiune s?
se îngroape trupul mucenicului în biserica ora?ului. Acestea s-au
întâmplat între anii 1330 ?i 1340. Unii spun c? martiriul s-a s?vâr?it
în alt? perioad?, de exemplu Sf. Nicodim de la Sfântul Munte vorbe?te
de anul 1642, în timp ce al?ii spun c? ar fi 1492.
    C?pitanul
care l-a tr?dat pe Sf. Ioan s-a c?it de faptele sale ?i s-a hot?rât în
secret s? fure moa?tele ?i s? le duc? în ?ara lui. Îns? sfântul i-a
ap?rut în vis preotului bisericii ?i l-a în?tiin?at de aceasta.  Dup?
70 de ani, moa?tele Sfântului Ioan cel Nou au fost mutate la Suceava
capitala Moldo-Vlahiei ?i a?ezate în biserica catedralei.
 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin! Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X